Бърза помощ

Отделение по трансфузионна хематология и имунология

Отделението по трансфузионна хематология и имунология е самостоятелно отделение с уникално за страната структурно и функционално съчетание от:

 1. кръвна банка с експедиция на кръв и кръвни съставки;
 2. имунохематологична лаборатория;
 3. лаборатория по имуногенетика;
 4. лаборатория по клинична имунология.

Отделението осигурява денонощна, безотказна, своевременна и точна имунохематологична и имунологична диагностика, снабдяване с кръв, кръвни съставки и кръвни биопрепарати, консултации и хемотрансфузионна терапия за лежащо болните в УМБАЛСМ "Пирогов".

Отделението осигурява своевременна, точна и високоспециализирана имунологична и имуногенетична диагностична и консултативна дейност на амбулаторно болни с имунологични проблеми поради заболявания от различен произход (бактериални, вирусни, автоимунни, алергични, туморни), на бременни жени и жени с репродуктивни проблеми.

Отделението е база за обучение на лекари-специализанти по трансфузионна хематология от цялата страна и е единствено звено за обучение по клинична трансфузиология.

Практически дейностите в отделението са свързани с две отделни интердисциплинарни медицински специалности–трансфузионна хематология и клинична имунология.

Дейностите в отделението

Дейностите на отделните звена в отделението са много разнообразни и разнопосочни:

 • снабдяване с кръв, кръвни съставки и кръвни биопрепарати на клиниките и отделенията за трансфузионна терапия на пациентите в болницата
 • снабдяване с тест-серуми на кабинетите, отделенията и клиниките за първично определяне от лекуващите лекари на кръвните групи на болните с предстоящи кръвопреливания;
 • извършване на автохемотрансфузии – предоперативно кръвовземане от пациенти, на които следоперативно се прелива собствената кръв
 • специфична диагностична дейност на трите лаборатории: по имунохематология, по имуногенетика и по клинична имунология;
 • консултативна дейност на лекарите в отделението, които пряко участвуват както в лабораторно-диагностичния, така и
 • в лечебния процес на пациенти с трансфузионни и имунни проблеми и заболявания;
 • трансфузионен надзор с цел отчет и контрол за правилното използуване и съхранение на кръвта и кръвните съставки
 • в клиниките и отделенията на болницата, за предотвратяване на свързаните с кръвопреливането реакции и усложнения и за приложението на националните нормативните документи в областта на трансфузионната медицина;
 • обучение по имунохематология на специализанти, на новопостъпилите в болницата лекари, както и на тези, които са сгрешили кръвна група при първичното й определяне.
Mетоди за диагностика

Отделението по трансфузионна хематология и имунология разполага със съвременна апаратура и висококвалифициран персонал за прилагане на съвременни методи за диагностика:

 1. имунохематологична диагностика - колонна аглутинация със стъклени перли и гел-техника. Чрез използваните гел-карти с голяма бързина, точност и висока чувствителност и специфичност се извършват:
  • изследвания на еритроцитни маркери - антигени и антитела:
   • кръвни групи АВО и Резус фактор (Rh) - особено в случаите на редки и труднопределяеми кръвни групи
   • кръвни групи АВО и Резус фактор (Rh) на новородени и малки деца
   • други еритроцитни маркери, извън системите АВО и Резус
   • тест за съвместимост на кръвта между дарител и пациент преди кръвопреливане (претрансфузионен тест)
   • скрининг и идентификация на антиеритроцитни антитела при
    • пациенти с масивни и многократни кръвопреливания,
    • реакции и усложнения при кръвопреливане,
    • бременни жени с имунологични проблеми
 2. имуногенетична диагностика – чрез използване на високочувствителни методи на ДНК анализ се извършват:
  • изследвания на тъканносъвместими маркери (HLA антигени и антитела) и проби за съвместимост по HLA система при:
   • пациенти с масивни и многократни преливания на кръв и тромбоцитни концентрати
   • пациенти и родствениците им за трансплантации на периферни стволови клетки или костен мозък
   • бременни жени с имунологични проблеми или при жени с репродуктивни проблеми
  • изследвания за наличие на антитромбоцитни авто- и алоантитела
 3. имунологична диагностика – чрез флоуцитометрия се извършват изследвания на:
  • основните Т- и В-клетъчни маркери на имунитета (основен клетъчен панел)
  • фагоцитарна и биохимична активност на неутрофилите (фагоцитоза и нитроблаутетразолов тест)
  • маркери на възпалението: острофазови протеини, проинфламаторни и антиинфламаторни цитокини
  • основни маркери на хуморалния имунитет (имуноглобулини G, A, M, E, фракции на комплемента С3 и С4) – с радиална имунодифузия и/или нефелометър Minineph
  • автоантитела – чрез имуноензимен метод (ELISA)
  • туморни маркери – с имунологичен анализатор AxSYM
Лаборатории, оборудване

Отделението разполага с ремонтирани помещения за експедиция на кръв и за отделните лаборатории, обзаведени с лабораторна мебел, манипулационна за вземане на кръв и рапортна зала.

Оборудването на лабораториите е с класическа и със съвременна техника:

Лаборатория по клинична имунология Лаборатория по клинична имунология2. Лаборатория по имуногенетика Лаборатория по имунохематология Експедиция на кръв
 • за имунохематологична диагностика:
  • система (центрофуга и термостат) за колонно-аглутинационна гел техника DiaHem (Швейцария) за еритроцитна имунология
  • система (центрофуга и термостат) за колонно-аглутинационна техника със стъклени перли Ortho BioVue (Германия) за еритроцитна имунология
  • лабораторни автоматични центрофуги
  • термостати
 • за имунологична диагностика:
  • Флоуцитометър FACScan
  • Abbot AxCYM апарат  за изследване на туморни маркери
  • ELISA отчитащ и промивен апарат
  • Нефелометър Minineph
 • за имуногенетична диагностика – ДНК и серология:
  • PCR машини
  • Биофотометър
  • Флоуцитометър Luminex
  • Апаратура за електорофоретично HLA ДНК типизиране
  • Флуоресцентни, фазовоконтрастни и светлини микроскопи