Бърза помощ

КЛИНИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Цели на Лабораторията:

 1. Да извършва своевременна, качествена, съобразена с Европейските и световните стандарти и новостите в микробиологичната наука и практика диагнастика на инфекциозните усложнения с различни причинители и локализация;
 2. Да допринася за ефективния контрол върху разпространението на вътреболничните инфекции в Болницата и на антибиотичната резистентност.
 3. Да дава компетентни консултации на клиницистите по антибактериалната терапия на пациентите за подпомагане на успешното им лечение.
 4. Постоянна работа за повишаване и актуализиране на знанията, уменията и квалификацията на персонала на Лабораторията;
 5. Подържане на постоянен контакт и добра колаборация между клиницисти и микробиолози;
 6. Приближаване на микробиолозите до леглото на пациента чрез участия във визитации, колегиуми, консултации;
 7. Спешно информиране на клиницистите за резултатите от изследванията, особено на тежко болните пациенти в интензивните отделения, за изолиране на проблемни микробни щамове, за регистриране на епидемиологично свързани случаи на ВБИ, за регистрирани взривове на ВБИ и предоставяне на друга важна информация;
 8. Периодично информиране на клиницистите за актуалния статус на ВБИ и антибиотичната резистентност в клиничните им звена;
 9. Периодичен контрол на дезинфекцията и стерилизацията чрез взимане на проби от болничната среда и консумативите;
 10. Съдействие за периодичното актуализиране и стриктно спазване на антибиотичната политика на Болницата и отделните клинични звена;
 11. Въвеждане в ежевневната практика на новостите в микробиологичната наука.