Бърза помощ

ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ

В Лабораторията по Клинична Микробиология се извършват микробиологични изследвания на клинични материали (кръв, секрети от рани и локализирани инфекции, урина, ликвор, храчка, бронхиални, гърлени, носни и очни секрети, материали за анаеробно изследване, гъби и др.), изпратени от клиничните звена на Болницата или от амбулаторни (външни) пациенти: микроскопско изследване, посявки върху подходящи хранителни среди, култивиране и изолиране на наличните в тях микроорганизми, които се идентифицират и се изпитва антибактериалната им чувствителност „ин витро”. С помощта на компютърна система, всички резултати от извършените изследвания се съхраняват като база данни, на която се извърщват различни анализи.

Микробиология Микробиология Микробиология
Микробиология Микробиология

Оборудването е на съвременно, Европейско ниво и периодично се обновява, допълва и актуализира.

В Лабораторията работят високо квалифици- рани лекари (всички със специалност микробиология) и лаборанти. Персоналът участва в курсове за следдипломна квалификация и продължително обучение, организирани ежегодно от НЦЗПБ.

Лабораторията е подразделена на 7 сектора, съответстващи на предмета й на дейност. От тях 4 извършват рутинната микробиологична диагностика на материалите от всички клинични звена в Болницата. Петият сектор е регистратура, шестият – стерилен бокс за приготвяне и разливане на хранителни среди, а седмият – миялна и стерилизационна. Работи се по предварително утвърден месечен график, включително в почивни и празнични дни. Работното време на Лабораторията е от 7:30 до 19:30 в делнични дни и от 7:30 до 13:30 в събота.

още за лабораторията...

В Лабораторията работят:

Висши кадри: четирима лекари с придобита специалност, от които: един хабилитиран, доцент, началник на Лабораторията; един главен асистент и двама лекари-микробиолози.

Среден медицински персонал: осем лаборанти, с полувисше образование.

Младши персонал: 3 броя лабораторни санитари, квалифицирани за работа със съдове под налягане (автоклави). Освен общо-хигиенната им дейност, те са отговорни за дезинфекцията и стерилизацията на биологичните материали и изолираните от тях микроорганизми.

От 2007 г. Лабораторията се премести в нови помещения на територията на бившия център по кръвопреливане, на втория етаж, над централната стерилизационна. Основният ремонт на тези помещения бе извършен по архитектурен проект, съобразен с естеството на работа и с нормативните изисквания на СРИОКОЗ за микробиологичните лаборатории. Лабораторията включва: регистратура, лабораторни помещения + апаратна стая + бактерициден бокс, автоклавно помещение + помещение за сухи стерилизатори + миялно помещение , кабинети, тоалетна с баня. Осигурено е подходящо и съобразено с предмета на дейност разположение на помещенията, позволяващо доброто функциониране. Не се допуска влизането на външни лица в Лабораторията.

Обем на извършената дейност: През 2010 г. в Лабораторията са извършени 28349 микробиологични изследвания и са направени 5964 антибиограми.

В Лабораторията работят високо квалифицирани лекари (всички със специалност микробиология) и лаборанти. Персоналът участва в курсове за следдипломна квалификация и продължително обучение, организирани ежегодно от НЦЗПБ. Досега висшият персонал е участвал в 50 курса, а средният – в 8. Друга форма за текуща квалификация са колегиумите на висшия и средния персонал, провеждани на 3-месечие. Старшата лаборантка и всички лабораторни санитари са преминали курс за работа с автоклави за парна стерилизация.

Оборудването е на съвременно, Европейско ниво и периодично се обновява, допълва и актуализира. Важно предимство на персонала е опитността му да работи в условия на спешност, налагани от естеството на Болницата. Работният ден е 12 часа, с дежурства в събота и по време на национални празници, а лекарите от Лабораторията са на разположение при повикване 24 часа ежедневно. Началникът на лабораторията и лекарите работят в тясна колаборация с клиницистите от всички клинични звена на Болницата, максимално близко до леглото на пациента, участват в рапорти и визитации и дават консултации относно възникнали инфекциозни усложнения, ВБИ и антибиотичната терапия на пациентите. Началникът на отделението е председател на Комисията по контрол на ВБИ и на подкомисията по антибиотична политика към Комисията по лекарствена политика на Болницата. Той, с помощта на другите лекари от Отделението, е главен участник в разработването на Антибиотичната Политика на Болницата и отделните и клинични звена. Периодично, заедно с началника на Болничната Аптека, извършва анализи на антибиотичната консумация в Болницата.

Всичко това осигурява своевремена, прецизна, акуратна микробиологична диагностика на изследваните материали. Лекарите дават мнението си за вида на евентуалната антибактериална терапия и насочват при необходимост към допълнителни изследвания. Наличието на клинична, имунологична, патоанатомична, химична и други лаборатории и клинични звена от всички профили на медицината в Болницата позволяват максимално бързо и комплексно изследване, диагностициране и назначаване на подходящо лечение на пациентите, насочени към Лабораторията по клинична микробиология.

Контрол на качеството

Контролът на качеството е задължителен елемент в Лабораторията по клинична микробиология. В нея се извършва текущ, ежедневен вътрешен лабораторен контрол за работа според изискванията на медицинския стандарт „Микробиология”, документиран с протоколи от проверки на началника. Лабораторията участва във всички цикли на външен лабораторен контрол, надобластно ниво, за идентификация и антибиограма на бактерии и фунги и серологична диагностика на сифилис, извършвани на всеки 6 месеца от НЦЗПБ и Българската Асоциация на Микробиолозите (БАМ) и получава като оценка сертификат с максималния брой точки. Лабораторията е акредитирана за трето ниво на компетентност през 2010 г. Това удостоверява възможностите й да осигурява съвременна, точна и най-качествена микробиологична диагностика. Лабораторията по Клинична Микробиология има учебна програма за провеждане на практическо обучение на студенти по специалността и разполага със специалисти за провеждане на обучение на студенти и специализанти.

Медицинска техника и апаратура
  1. Автоклави; сухи стерилизатори; водна баня; хладилници; техническа везна; аналитична везна; термостати; центрофуга; дестилатор за вода;
  2. Микроскопи, включително стереомикроскоп и луминисцентен микроскоп;
  3. Компютърни конфигурации с лазерни принтери – 5 броя; Копирен апарат + скенер + принтер;
  4. Полуавтоматизирана система miniApi, Bio-Merieux за идентификация на изолирани микроорганизми и изпитване на антибактериалната им чувствителност „ин витро”. Системата ще се подмени с нова, автоматизирана, през 2011 г.;
  5. Апарат за хемокултури BactAlert, BioMerieux; Апарат за хемокултури Bactec, Becton Dickinson;
  6. Ламинарен бокс MSC9