Бърза помощ

КЛИНИКА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

На базата на спецификата на болницата, в развитието от Рентгеново отделение до Клиника по образна диагностика, се наблюдава не само промяна в наименованието и структурата, но и в обема на извършваните диагностични, а по-късно и терапевтични, дейности.

Това определя водещата роля, както на болницата, така и на Клиниката, в развитието на рентгенологията, а по-късно и образната диагностика в България.

Важни фактори в това отношение са съвременното, за своето време, апаратно оборудване, позволяващо въвеждането първоначално на нови методи на диагностика, а по-късно и терапевтични такива прилагани под рентгенов контрол, както и изключително прецизния кадрови подбор. Наличието на водещи за страната хирургична, неврохирургична и урологична клиники ръководени от изтъкнати в областта си специалисти в съчетание с новаторското виждане от страна на ръководствата на Клиниката по образна диагностика, и в тон с най-добрите традиции наложени от основоположниците на съвременната рентгенология в България, създаде възможност у нас да се обособят субспециалности в образната диагностика, много преди да се заговори за такива в Европа.

още за клиниката...

В "Пирогов" през 1976 година към Клиниката по неврохирургия е създаден профилиран неврорентгенологичен сектор ръководен от добилия по-късно световна известност и работещ във водещи германски и швейцарски клиники неврорентгенолог проф. д-р Ангел Миронов. Негов последовател в същата област е доц. д-р Николай Матев. През 1979 година, на базата на Клиниката по спешна и детска урология се обособява първия в България урорентгенологичен сектор, с което се поставят основите за съвременното развитие на урагениталната радиология у нас. Това е и първият рентгенов кабинет оборудван с ултразвуков апарат, с което се поставят основите на приложението на ултразвуковата диагностика в областта на спешната образна диагностика.

Клиниката по образна диагностика е структурирана от три отделения – Отделение по спешна образна диагностика, Отделение по образна диагностика и Отделение по компютър-томографска, магнитно-резонансна и ултразвукова диагностика. Общата численост на пероснала на Клиниката по образна диагностика е 72 човека, от които 21 лекари, 41 рентгенови лаборнати, 9 санитари и един технически сътрудник. Научните кадри на Клиниката представлява приблизително една четвърт от лекарския състав и се състои от един професор, един доцент, двама главни асистенти и един асистент. Двама от лекарите са с научно звание – един доктор на медицинските науки и един доктор по медицина.

Уникалността на дейностите извършвани в Клиниката се обосновават от предназначението и организацията на работата в болницата като цяло и изискванията които се поставят в условията на спешност. Това са 24 часовото целогодишно подържане на екип от двама рентгенолози и петима рентгенови лаборанти през деня и минимум един рентгенолог и трима рентгенови лаборанти през нощта, извършващи цялата гама конвенционални рентгенови и ултразвукови изследвания, но и възможностите за провеждане на компютър-томографски и интервенционални изследвания, и на рентгенов интраоперативен контрол по всяко време на денонощието.

Техническото оборудване на клиниката е от съществено значение за изпълнение на поставените пред нея задачи. Трябва да се отбележи, че в средата на 70-те години на ХХ-ти век тук е обособен един от първите в България ангиографски кабинети, въведена е машинната обработка на рентгеновите филми, обособен е урорентгенологичен кабинет със специализиран рентгенов апарат, създаден е специализиран рентгенов апарат за противошокова зала, въведена е компютърната томография и ултразвуковото изследване в рентгеново отделение, а през 2001 година е въведен един от първите в страната спирални компютърни томографи. През 2005 година е въведена безфилмовата технология.

Именно дигитализацията на рентгеновите изображения дава тласък за създаване на една от първите в България вътреболнични информационни системи позволяваща получаване на изображенията във всички поликлинични кабинети и там където има инсталиран терминал. През 2008 година, с пускане в експлоатация на архивираща образите и комуникационна система (PACS), се създават условия за навлизане на телерадиологията. През 2009 година е въведен в експлоатация 40 срезов компютърен томограф, позволяващ извършването на цялата гама съвременни компютър-томографски изследвания. Същата година в Отделението по спешна образна диагностика са монтирани и два нови дигитални рентгенови апарата.