Бърза помощ

Начало / Структура / Клиника по клинична патология / Отделение по обща и клинична патология / Диагностика

Диагностична дейност

Организацията на диагностичния процес рязко се подобри чрез:

  • Преустройство на биопсичния сектор със създаване на специализирани звена по цитопатология, ендоскопска и имуноморфологична лаборатория.
  • Въвеждане на стандарти за диагностични процедури на технологично /лаборантско/ ниво на рутинното хистологично обработване, обработване на ендоскопски взети тъкани и материали от костна, мускулна, лимфна тъкани.
  • Въвеждане на стандартни отговори на резултатите и диагнозата от патоморфологичното изследване. От 2000 г. има стандарти на 23 нозологични едииници - тумори на ГИТ, на бъбреци, на дихателна система, на органите на женската и мъжка полова ситема, на панкреаса и биларния тракт, на черния дроб, на централната нервна система, на детски тумори и др. и се въвеждат нови в зависимост от актуалните задачи, напр. за ГИСТ, невроендокринни тумори, изследване на метастатични тумори и др.
  • Въвеждане на текущ вътрешен и външен контрол върху качеството на диагностичния процес.
  • Усъвършенстване на патоморфологичната документация. Въведе се унифициран подход за изграждане на патологоанатомичните диагнози, съотвестващ най-пълно на задачите на аутопсията с определяне на основните заболявания, причина за смърт и патогенетична връзка между тях. От 2001 г. започна въвеждане на аутопсионните протоколи в компютър.
  • Въведе се азбучник и журнал за водене на биопсиите. От 2010 г. се създаде биопсичен регистър с терминологично уеднаквяване на диагнозите с МКБ 9. Регистърът дава възможност за електронна обработка и бърза справка за резултатите от патоморфологичната диагностика, както и за статистична и научна обработка на данните.

Основен акцент в работата се отдава на осъвременяването на хистопатологичните изследвания и поддържане на високо качество на хистологичните препарати. Диагностиката се усъвършенства чрез:

  • Разширяване на диагностичните инвазивни процедури с цитологично изследване на ТАБ, и изливи, ендоскопски и видеоасистирани биопсии, ТУР на простатна жлеза, пункционни биопсии на черния дроб, лимфни възли, трансторакални и др. биопсии.
  • Разширяване на методиките за патоморфологично изследване с прилагане на имунохистохимични изследвания от 1998 г. предимно в областта на туморната диагностика, но също и за определяне на прогнозни и етиологични фактори. Тези методики се разширяват и актуализират непрекъснато като се превърнаха в рутинен способ за съвременна морфологична диагностика.
  • Осигуряване на апаратура, която е приведена в съответствие със стандартните европейски изисквания за патоморфологичните лабораториии.