Бърза помощ

Болнична аптека

Болничната аптека към УМБЛАСМ „Пирогов” е самостоятелно звено в структурата на болничната помощ. Аптеката е разположена в детската секция на болницата. Заема площ 515 кв. м., разпределени и съобразени с европейските изисквания.

Основна задача на аптеката е осигуряване на необходимите лекарства, материали и консумативи за лечение и рехабилитация на лежащо болни пациенти. Тя разполага с над 1200 лекарствени форми / вкл. и магистрални /, специфични превързочни материали и инфузионни разтвори. Обслужват се 807 болнични легла.


Болнична аптека Болнична аптека Болнична аптека
Болнична аптека Болнична аптека Болнична аптека

Болнична аптека на Пирогов има обособен асептичен сектор, оборудван с необходимите апарати за изготвяне на стерилни разтвори.

Отпускането на медикаментите и консумативите е индивидуално за всеки болен в количества, съобразени с нуждите и продължителността на лечение. Всички разходи за клиники и пациенти ежедневно се отчитат и обработват електронно.

Аптеката съхранява и отпуска наркотични вещества при подходящи условия, съгласно закона за контрол.

Аптеката е част от болничната информационна система за регистриране движението на лекарствените средства, медикаменти и медицински консумативи с разделно отчитане на лекарствената терапия на всеки пациент. Отпускането на медикаментите се осъществява чрез лекарствен лист или електронна табела, издадени от съответната клиника. Инфузионните разтвори и превързочни материали се отпускат два пъти седмично. Ежедневно се приготвя магистрална рецептура. Аптеката обслужва и диализно болни пациенти по наредба №34 на МЗ.

Персоналът на аптеката има пълна готовност за консултации и информация относно спецификата на лекарствените средства и консумативи и за обработване на лекарствените листа на съответните клиники по електронен път. Модерното администриране се извършва с помощта на компютърни конфигурации и специален медицински софтуер.