Бърза помощ

Хигиенно-епидемиологично отделение

ХЕО на УМБАЛСМ ,,Н.И.Пирогов” ЕАД -София е обособено като самостоятелна структура в лечебното заведение. Работи с високо квалифициран медицински персонал: началник със специалност по епидемиология, като лекар по контрол на инфекциите и специалност трудова медицина, с 30-годишен професионален опит; лекар диетолог; инспектор по обществено здраве, сертифициран с високо ниво на квалификация в областта на дезинфекция и стерилизация; квалифицирани медицински сестри, автоклавчици и дезинфектори, покриващи изискванията на медицински стандарт по ВБИ за болнична структура от III-то ниво на компетентност и позволяващ постигане на високо качество на оказваните здравни услуги.

Като структурно и функционално обособено болнично звено, ХЕО осъществява многопосочни и разнообразни връзки с останалите болнични структури. Взаимоотношенията между отделението и останалите структурни звена на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - София са регламентирани чрез писмени Вътрешни правила за взаимодействие и координация и заповеди на Изп. Директор за конкретни мероприятия при епидемични ситуации и спуснати разпореждания на МЗ, СРЗИ, РИОСВ и др.

Отделението е създадено за да организира, провежда и контролира санитарно - хигиенния и противоепидемичен режим на работа, да осигурява снабдяването на всички клинични звена със стерилни материали, да извършва ДДД мероприятия с цел превенцията и контрола на ВБИ и да отговаря за болничното хранене.

Координира надзора на ВБИ чрез проучвания и анализи на заболяемостта. Организира и съдейства на всички клинични структури за приемане, регистриране и транспортиране на клинични материали за серологични, паразитологични и др. изследвания на заразни болести от болницата до референс лабораториите.

Предвид специфичността на дейностите в ХЕО - с III-то ниво на компетентност, има осигурен достъп до: болничната микробиологична лаборатория ; до всички клинични звена на болницата; до външни структори като МЗ, СРЗИ, НЦЗПБ – във връзка със съобщаването, регистрацията и потвърждаване на ВБИ и ОЗБ; изпращането на тримесечни сведения и провеждане на кохортни проучвания.

Хигиенно-епидемиологично отделение
Централната стерилизационна е оборудвана със съвременна апаратура и подсигурява ефективен стерилизационен режим на инструменти, консумативи и специална медицинска скопична апаратура във всички клинични звена- 24 часа в денонощието. Контрол на стерилизационния процес е стриктен - технологичен , химичен и микробиологичен .


ХЕО осъществява своята дейност, спазвайки законите и нормативните актове на страната и разпорежданията на ръководството на лечебното заведение.


Дейността е изцяло съобразена с изготвените и съгласувани със СРЗИ и Изпълнителния директор на МБАЛСМ" Н.И.Пирогов":

  1. Наредба 39/2010 на МЗ и мед.стандарт по превенция на ВБИ;
  2. Правилник за организацията на профилактиката и контрола на ВБИ;
  3. Указание за методите и средствата за текуща и крайна дезинфекция както и реда за осъществяване на правилата за асептика и антисептика;
  4. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред в ЦС;
  5. Дезинфекционна политика и план за дезинфекция.