Бърза помощ

КЛИНИЧНА И ХИРУРГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Клинична компетентност

Лекарите от Трета клиника по ортопедична травматология участват активно във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Това включва диагностично-лечебна дейност в целия диапазон на специалността "Ортопедия и травматология", включително високоспециализирани, сложни и свръхсложни операции, манипулации и процедури. Изследването на пациентите, вземане на решение относно поведението и индикациите за операция при всеки отделен случай. Поддържане на високоспециализиран оперативен екип, способен да извърши необходимата операция при всеки пациент, както и да осигури адекватното му следоперативно наблюдение.


Хирургична компетентност

В Трета клиника по ортопедична травматология се извършват рутинно всички закрити и открити оперативни намеси и манипулации при пациенти с травми на опорно-двигателния апарат, както и голяма част от оперативните интервенции при вродени и придобити ортопедични заболявания:

 • Ендопротезиране на големите стави;
 • Закрито лечение на фрактури на крайниците - мануална репозиция и гипсова имобилизация;
 • Миниинвазивно перкутанно лечение и фиксация на фрактури;
 • Всички видове открити оперативни интервенции при фрактури на крайниците и таза с или без остеосинтеза;
 • Пластична реконструктивна хирургия при мекотъканни и костни дефекти на горните и долни крайници;
 • Оперативна корекция при застарели и лошо лекувани фрактури;
 • Оперативно лечение на късните усложнения на фрактурите;
 • Оперативно лечение на аномалии на опорно-двигателния апарат;
 • Оперативно лечение на придобити ортопедични заболявания;
 • Реконструкции на увредите на горен крайник, пластична реконструктивна хирургия при мекотъканни и костни дефекти на горните и долни крайници.
Традиционни диагностично-лечебни методи в ежедневната практика

В клиниката се използват всички диагностнчно-лечебни методи

Консервативно лечение на фрактури и мекотъканни травми

 • закрита репозиция на счупвания;
 • директна скелетна екстензия;
 • имобилизацня на фрактурите с гипс, полимерни бинтове, ортопедични ортези;
 • функционално лечение на костните и мекотъканни травми на опорно-двигателния апарат;
 • продължително пасивно раздвижване чрез рехабилитационни апарати.

Оперативно лечение на фрактури и мекотъканни травми

 • открита репозиция и вътрешна фиксацня на фрактурите с винтове, плаки, интрамедуларни средства за фиксация, външна фиксацня на костите, мекотъкаинн операции при травми на ОДА;
 • операции при травми и заболявания на периферни нерви;
 • ортопедични операции за корекция на деформитети в областта на горен и долен крайник и гръбначен стълб;
 • ендопротезиране на раменна, лакетна, гривнена, тазобедрена, колянна става и глезенна става;
 • Артроскопска хирургия на големите стави.
Нови диагностично-лечебни методи в ежедневната практика
 • Корекция на лошо зараснали фрактури в обласгга на епнфнзата, метафнзата и диафизата на костите. В клиниката са разработени методи за ранна корекция на неправилно зараснали фрактури в областта на раменната става, китката, тазобедрената става и глезена (Протокол за оценка и начин на поведение);
 • Разработен нов метод за задна стабилизация на пресни и застарели фрактури в областта на торакалния н лумбалння отдел на гръбнака;
 • Съвременни методи за фиксация на фрактурите - заключващи плаки, заключващи интрамедуларни пирони;
 • Артроскопски операции в областта на раменната става;
 • Миниинвазивни техники на тазобедрено протезиране, ресърфейсинг;
 • Артроскопско асистиране на вътреставни фрактури на колянна става;
 • Приложение на методи и техники с насоченост за избягване на кръвопреливане;
 • Фиксация на фрактурите с резорбируеми биоимпланти;
 • Асистирана артроскопска репозиция на вътреставни фрактури на раменна, лакетна, гривнена и глезенна става.