Бърза помощ

ТРЕТА ТРАВМАТОЛОГИЧНА КЛИНИКА

Ортопедична травматология
Клиниката е специализирана в диагностика и лечение на всички видове травми и заболявания на опорно-звигателния апарат. Като част от структурата на УМБАЛСМ „Пирогов“, в нея се лекуват най-тежките травматични състояния след транспортни и производствени катастрофи и аварии, природни бедствия, военни конфликти. В рамките на болницата се извършва диагностика и лечение на съчетани травми в колаборация с други клиники. Лечение на счупвания при възрастни хора и пострадали при битови инциденти.


В клиниката се използват всички съвременни лечебно-диагностични методи (рентгенография, КАТ, ЯМР, измерване на костна плътност) и се прилагат най-новите оперативни техники при лечение на травми на опорно-двигателния апарат.

Ортопедична травматология Ортопедична травматология Ортопедична травматология Ортопедична травматология

При реконструктивното лечение на ортопедичните заболявания се използват импланти и стави от най-ново поколение, позволяващи имплантиране чрез мининвазивна техника. Ендопротезирането на големите стави (тазобедрена, коленна, раменна и глезенна) се извършва със стави на водещи световни фирми.

В болницата постъпват пациенти от цялата страна. Пациентите са равнопоставени по отношение на техните права, медицинско третиране и здравни грижи.

Предимства за пациента

В клиниката се извършва:

 • Диагностично-лечебна дейност в целия диапазон на специалността “Ортопедия и травматология”, включително високоспециализирани, сложни и свръхсложни операции, манипулации и процедури съгласно изискванията на този стандарт и предвид нивото на съответната структура;
 • Консултативно-методична дейност по ортопедия и травматология в лечебната мрежа;
 • Обучение на студенти, специализанти и специалисти;
 • Научна дейност, включително научно-експериментална;
 • Здравноинформационна дейност, превенция и профилактика, здравна просвета, деонтология.

Прилагат се следните критерии за качеството на медицинското обслужване:

 • Правило номер едно е сигурност и безопасност на пациента;
 • За нас закон е удовлетвореносттта на пациента;
 • Набляга се на икономическата и социална ефективност;
 • Стремим се към равнопоставеност, достъпност, своевременност и достатъчност на медицинската помощ;
 • Търсят се най-добрите крайни резултати на здравното обслужване.
Оборудване на операционните зали

Операционните зали на клиниката са оборудвани с:

 • Пълен набор от инструментариум за конвенционална костна и мекотъканна хирургия;
 • Инструментариум за специализирана и елективна хирургия по профила на клиниката: инструментации за екстра-/интрамедуларна остеосинтеза, външна фиксация, спинални инструментации, набори за ендопротезиране, миниванзивна и ендоскопска хирургия, реплантационна хирургия, педиатрична хирургия и други;
 • Апаратура за извършване на високоспециализирани хирургични дейности: артроскоп, операционен микроскоп, агрегати за бориране и римериране и други;
 • Електротермокаутери;
 • Специализирани операционни маси с възможност за разполагане на болния по гръб, корем и странично, с приставки за позициониране на крайниците и тракционни устройства (за халотракция, тракция на крайниците);
 • Телевизионна рентгенова уредба с електронно усилване на образа; наличие на двупланов апарат с подвижно С рамо, фотопринтер с хартиен и електронен носител на образа;
 • Апарат за интраоперативна хемореинфузия (cell-saver) при тазова и гръбначна хирургия, ендопротезиране, онкохирургия;
 • Собствено депо за консервирана костна тъкан.