Бърза помощ

КЛИНИЧНА И ХИРУРГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Клинична компетентност

Компетентността в ортопедичната травматология означава устойчиво, адекватно и умело решаване на ортопедични и травматологични проблеми. Квалификацията на лекарите в клиниката дава възможност да се направи правилен и интелигентен избор на метода на лечение в условията на спешност.

Лекарите от Четвърта клиника по ортопедична травматология активно участват във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Това включва изследването на пациентите, вземане на решение относно индикацията за операция при всеки отделен случай, поддържане на високоспециализиран оперативен екип, способен да извърши необходимата операция при всеки пациент, както и да осигури адекватното му следоперативно наблюдение.


Хирургична компетентност

Във Четвърта Клиника по Ортопедична Травматология се извършват рутинно:

  1. Операции за открити репозиции и метални остеосинтези на фрактури при дълги тръбести кости.
  2. Операции за открти репозиции и метални остеосинтези при вътреставни фрактур.
  3. Минимално инвазивна хирургия при лечение на фрактурите.
  4. Операции за лечение на незараснали фрактури.
  5. Операции за корекция при лошо зараснали фрактури.
  6. Операции при травматични увреди на таза и ацетабулума.
  7. Ендопротезиране на големи стави(тазобедрена, колянна, раменна и лакътна) със стандартни и минимално инвазивни достъпи.
  8. Рендопротезиране.
  9. Опит в лечението на перипротезните счупвания.
  10. Коригиращи операции при дегенеративни заболявания на опорно-двигателния апарат(халукс валгус, пръст-чукче, гонартроза и др.)