Бърза помощ

ЧЕТВЪРТА ТРАВМАТОЛОГИЧНА КЛИНИКА

Четвърта клиника по ортопедична травматология е високо специализирано, научно звено на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”. Дейността й се основава на правилата за добра медицинска практика и националните стандарти в ортопедията и травматологията чрез прилагане на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика, с голям опит в лечението на политравмата.

Използват се всички диагностично-лечебни методи - стандартни рентгенови изследвания, КАТ, ЯМР; закрита репозиция и имобилизация на фрактурите, предоперативна оценка, отворена репозиция и вътрешна фиксация на фрактурите със стандартни и миниинвазивни техники, мекотъканни операции при травми на ОДА, операции при травми и заболявания на периферни нерви, ортопедични операции за корекция на деформитети в областта на ходилото и коляното, ендопротезиране на тазобедрена, колянна и лакътни стави. Изшършва се съвременно протезиране с използване на минимално инвазивни преден и предностраничен достъпи.

Клиниката е специализирана в тазовата и ацетабуларна хиругия. В клиниката постъпват пациенти от цялата страна. Пациентите са равнопоставени по отношение на техните права, медицинско третиране и здравни грижи.


Предимства за пациента

Четвърта клиника по ортопедична травматология е изградена и функционира по утвърдени национални и международни стандарти. Предимството на болницата е наличието 24 часа на високо-специализиран травматологичен екип, способен да реши всички спешни ортопедични състояния, с възможност за постоянно сътрудничество със специалисти от всички клиники в болницата. Клиниката е с възможности за висококвалифицирано оперативно лечение на тазови и ацетабуларни увреди.


Контрол на качеството

Контролът на качеството е задължителен елемент в Четвърта клиника по ортопедична търавматология. Ежедневно се анализират всички опертавни интервенции, като евнтуално настъпилите усложнения се коментират на вътрешно лекарски консилиум.