Бърза помощ

СПИСЪК НА ОПЕРАТИВНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ИЗВЪРШВАНИ В КЛИНИКАTA

ТРАВМАТОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ

Малки операции
 1. Манипулация под анестезия
 2. Отстраняване на чуждо тяло
 3. Дебридман на рана
 4. Репозиция на луксация:
  • Рамо
  • Лакет
  • Интерфалангеална
 5. Закрита репозиция на извънставни фрактури
 6. ОРВФ на тарзометатарзална луксация, ОРВФ на метатарзални кости
Средни операции
 1. Налагане на външен фиксатор
 2. Репозиция на дислокация - тазобедрена, коленна, глезенна
 3. Открита репозиция и вътрешна фиксация (ОРВФ) - проксимален хумерус
 4. Супракондилна фрактура - мануална репозиция и закрита фиксация с К-игли
 5. Супракондилни фрактури - ОРВФ
 6. Фрактура на олекранон - ОРВФ
 7. ОРВФ на главичка/шийка на радиус /
 8. Изолирана фрактура на радиус - ОРВФ
 9. Изолирана фрактура на улна - ОРВФ
 10. Фрактура на радиус и улна - ОРВФ
 11. Фрактура-луксация на Монтеджия
 12. Фрактура-луксация на Галеаци
 13. Увреда на Есекс-Лопрести
 14. Фрактури на дистален радиус - други
 15. Фрактури на скафоидна кост - вътрешна фиксация и/или остеопластика
 16. Скафолунатна дисоциация ОПВФ
 17. Вътреставна феморална фрактура - закрита репозиция и вътрешна фиксация
 18. Вътреставна бедрена фрактура - ОРВФ
 19. Проксимален фемур - вътрешна фиксация
 20. Проксимален фемур - процедура на Дън
 21. Диафизарна фрактура - интрамедуларен пирон
 22. Фрактура на пателата - ОРВФ
 23. Фрактура на пателата - частична ексцизия
 24. Фрактура на пателата - тотална ексцизия
 25. Фрактури на тибиалното плато
 26. Тибиална диафиза - интрамедуларен пирон
 27. Тибиална диафиза - заключващ интрамедуларен пирон
 28. Тибиална диафиза - плака
 29. Фибула - ОРВФ
 30. Фрактура-луксация на Дюпюитрен
 31. Бималеоларна фрактура - ОРВФ
 32. Фрактура на талуса - ОРВФ
Големи операции
 1. Репозиция на фрактура луксация
 2. Задна фузия
 3. Предна фузия
 4. Закрита репозиция на луксация на прешлени
 5. Задна стабилизация
 6. Хумерус - хемиартроарторопластика
 7. Фрактури на дистален хумерус - ОРВФ
 8. Вътреставна бедрана фрактура - хемиартропластика
 9. Вътреставни феморални фрактури - артропластика
 10. Проксимален фемур - трипланова остеотомия
 11. Субтрохантерна фрактура - ОРВФ
 12. Диафизарна фрактура - заключващ интрамедуларен пирон
 13. Диафизарна фрактура - плака
 14. Кондилни фрактури
 15. Артропластика - уникомпартметна
 16. Артропластика - би/трикомпартментна
 17. Артропластика - друга
 18. Артродеза - първична
 19. Артродеза - вторична
 20. Лигаментарна реконструкция
 21. Пилон фрактура - ОРВФ
 22. Фрактура на калканеус - ОРВФ
Много големи операции
 1. Предна декомпресия и стабилизация - гръбнак
 2. Фрактури на таз - ОРВФ
 3. Фрактура - луксация тазобедрена става - ОРВФ на ацетабуларна фрактура
 4. Ацетабуларна фруктура - ОРВФ на ацетабуларна фрактура

ОРТОПЕДИЧНИ ОПЕРАЦИИ

Малки операции
 1. Ексцизия на ганглион
 2. Ексцизия на липом
 3. Бурсектомия
 4. Кюретаж на костна киста
 5. Дренаж на абсцес
 6. Флегмон
 7. Раневи дебридман
 8. Ревизия на рана под анестезия
 9. Вторичен шев
 10. Аспирация на става
 11. Апликация на хидрокортизон
 12. Биопсия - кожна
 13. Щракащ палец
 14. Теносиновиит
 15. Либерация на тарзален тунел
 16. Враснал нокът
 17. Аддукторна тенотомия
Средни операции
 1. Кюретаж и остеопластика
 2. Ексцизия на остеохондром
 3. Ексцизия на екзостоза
 4. Ексцизионна биопсия
 5. Тенолиза
 6. Възстановяване на сухожилия
 7. Възстановяване на нерв - ранно
 8. Възстановяване на нерв - късно
 9. Септичен артрит
 10. Остеомиелит
 11. Теносиновиит
 12. Раневи дебирдман и поставяне на антибиотични перли
 13. Артротомия
 14. Освобождаване на меки тъкани
 15. Изглаждане на костни проминенции
 16. Секвестректомия
 17. Декомпресия на нерв
 18. Капсулотомия
 19. Тенотомия
 20. Теноелонгация
 21. Биопсия - мускулна
 22. Биопсия - синовиална
 23. Биопсия - мекотъканна
 24. Артродеза
 25. Изваждане на метал
 26. Отстраняване на фиксация
 27. Възстановяване на връзки
 28. Ексцизия на латерален край на ключица
 29. Възстановяване на акромиоклавикуларна луксация
 30. Освобождаване и/или транспозиция на лакътния нерв
 31. Хирургия на тенисов лакът
 32. Ексцизия на лъчевата глава
 33. Отстраняване на свободно тяло
 34. Остеотомия на радиуса
 35. Удължаване на радиуса
 36. Остеотомия на улната
 37. Удължаване на улната
 38. Ексцизия на дисталния край на улната
 39. Декомпресия на карпален тунел
 40. Декомпресия на улнарен нерв
 41. Ексцизия на лунатума
 42. Корекция на полидактилия
 43. Корекция на синдактилия
 44. Артроеза - I карпометакарпална става
 45. Артродеза интрафалангеална
 46. Взимане на костен присадък
 47. Артротомия - диагностична
 48. Артротомия - оперативна - отстраняване на мениск
 49. Артротомия - оперативна - отстраняване на свободно тяло
 50. Артротомия - оперативнаОстеотомия - проксимална тибиална
 51. Остеотомия - дистална феморална
 52. Пластика на квадрицепса
 53. Супрамалеоларна остеотомия
 54. Лигамент - реконструкция глезен
 55. Глезенна артродеза
 56. Глезен - отстраняване на свободно тяло
 57. Операции при халукс валгус
 58. Пръсти - интерфалангеална деза
 59. Хеми/тотална фалангектомия
 60. Корекция на деформация на Маделунг
 61. Сухожилен трансфер - горен крайник
 62. Освобождаване на контрактура - горен крайник
 63. Мекотъканно - освобождаване на ТБС
 64. Феморална остеотомия
 65. Частична ексцизия на физата
 66. Ахилоелонгация
 67. Os calcis остеотомия
 68. Остеотомия в областта на ходилото
 69. Подколянна остеотомия
 70. Ревизия след ампутация
Големи операции
 1. Остеопластика
 2. Сухожилен трансфер
 3. Ексцизия на медиален край на ключица
 4. Остеотомия на таза
 5. Остеотомия на фемура
 6. Артродеза - първична
 7. Артродеза - вторична
 8. Лигаментарна реконструкция
 9. Остеотомия на хумерус
 10. Вродена луксация на ТБС - открита репозиция
 11. Солтер остеотомия
 12. Освобождаване/удължаване на задната бедрена мускулна група
 13. Проксимална феморална фокална недостатъчност
 14. Талектомия