Бърза помощ

КЛИНИЧНА И ХИРУРГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Клинична компетентност

Лекарите от Първа клиника по ортопедична травматология участват активно във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Това включва изследването на пациентите, вземане на решение относно поведението и индикациите за операция при всеки отделен случай, поддържане на високоспециализиран оперативен екип, способен да извърши необходимата операция при всеки пациент, както и да осигури адекватното му следоперативно наблюдение.


Хирургична компетентност

В Първа клиника по ортопедична травматология се извършват рутинно всички закрити и открити оперативни намеси и манипулации при пациенти с травми, както и голяма част от оперативните интервенции при вродени и придобити ортопедични заболявания:

  • Ендопротезиране на големите стави
  • Закрито лечение на фрактури на крайниците – мануална репозиция и гипсова имобилизация
  • Миниинвазивно перкутанно лечение и фиксация на фрактури
  • Всички видове открити оперативни интервенции при фрактури на крайниците и таза с или без остеосинтеза
  • Пластична реконструктивна хирургия при мекотъканни и костни дефекти на горните и долни крайници
  • Оперативна корекция при застарели и лошо лекувани фрактури
  • Оперативно лечение на късните усложнения на фрактурите
  • Оперативно лечение на аномалии на опорно-двигателния апарат
  • Оперативно лечение на придобити ортопедични заболявания
  • Първа клиника по ортопедична травматология е единствената в България клиника, в която се извършват уникални за страната операции като реконструкции на увредите на горен крайник, пластична реконструктивна хирургия при мекотъканни и костни дефекти на горните и долни крайници, както и оперативна ревизия и възстановяване на пресни и застарели увреди на брахиалния плексус.и други нервни структури.