Бърза помощ

ПЪРВА ТРАВМАТОЛОГИЧНА КЛИНИКА

Първа клиника по ортопедична травматология е високо специализирано звено на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" В нея се предоставя висококачествена специализирана стационарна и диагностично-консултативна медицинска помощ в областта на травматологията и ортопедията. Дейността й се основава на правилата за добра медицинска практика и националните стандарти в ортопедията и травматологията чрез прилагане на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика.

В клиниката се използват всички съвременни лечебно-диагностични методи (рентгенография, КАТ, ЯМР, измерване на костна плътност) и се прилагат най-новите оперативни техники при лечение на травми на опорно-двигателния апарат.

При реконструктивното лечение на ортопедичните заболявания се използват импланти и стави от най-ново поколение, позволяващи имплантиране чрез мининвазивна техника. Ендопротезирането на големите стави (тазобедрена, коленна, раменна и глезенна) се извършва със стави на водещи световни фирми.

В болницата постъпват пациенти от цялата страна. Пациентите са равнопоставени по отношение на техните права, медицинско третиране и здравни грижи.


Предимства за пациента

Първа клиника по ортопедична травматология е самостоятелна структурна единица и същевременно част от Секция по ортопедична травматология на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Тя работи в тясна колаборация с клиниките от Секция по хирургия, Клиника по неврохирургия, Клиника по урология и Клиника по изгаряния и пластична хирургия.

Първа клиника по ортопедична травматология е изградена и функционира по утвърдени национални и международни стандарти. Според данни на СЗО се наблюдава трайна тенденция за застаряване на населението и увеличаване на процента на дегенеративните заболявания на опорно-двигателния апарат. Наблюдава се също и увеличаване на транспортния, битов и спортен травматизъм. Поради тази причина екипът на Първа клиника по ортопедична травматология се стреми да поддържа високо ниво на компетентност и професионализъм.


Контрол на качеството

Контролът на качеството е задължителен елемент в Клиниката. Ежедневно се провежда обсъждане и планиране на предстоящите за деня оперативни интервенции и анализ на операциите от предходния ден. Резултатите от лечението се анализират ежемесечно.


Оборудване на операционните зали

Операционните зали са оборудвани по съвременен стандарт в съответствие с изискванията за добра клинична практика.

Разполагаме със съвременна рентгенопрозрачна операционна маса, рентгеноскопични апарати. Анестезиологичното оборудване е съответно на ортопедичното. В операционната има възможност за поставянето на всички видове модерни импланти.