Бърза помощ

Начало / Структура / Ортопедична травматология / Детска травматология / Клинична и хирургична компетентност

КЛИНИЧНА И ХИРУРГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Клинична компетентност

Травматолозите от Клиника по детска ортопедична травматология активно участват във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Това включва изследването на пациентите, вземане на решение относно поведението и индикациите за операция при всеки отделен случай, поддържане на високоспециализиран оперативен екип, способен да извърши необходимата операция при всеки пациент, както и да осигури адекватното му следоперативно наблюдение.

Клиниката по детска ортопедична травматология е референтен за България център за диагностика и лечение на фрактурите, луксациите и мекотъканните увреждания на крайниците при деца.


Хирургична компетентност

В Клиника по детска ортопедична травматология се извършват рутинно всички закрити, открити и миниинвазивни оперативни намеси и манипулации при деца с травми, както и голяма част от оперативните интервенции при вродени и придобити ортопедични заболявания:

  • Закрито лечение на фрактури на крайниците – мануална репозиция и гипсова имобилизация
  • Миниинвазивно перкутанно лечение и фиксация на фрактури
  • Всички видове открити оперативни интервенции при фрактури на крайниците и таза с или без остеосинтеза
  • Оперативно лечени при възпалителни заболявания вследствие на фрактури
  • Оперативна корекция при застарели и лошо лекувани фрактури
  • Оперативно лечение на късните усложнения на фрактурите
  • Хирургия на физата (растежната плочка)
  • Оперативно лечение на вродени аномалии на развитието на опорно-двигателния апарат
  • Оперативно лечение при придобити ортопедични заболявания