Бърза помощ

ДЕТСКА ОРТОПЕДИЧНА ТРАВМАТОЛОГИЯ

Като национален център за лечение на детските фрактури тя е единствена по рода си за цяла България. Дейността й обхваща лечението на всички травми на мускулно-скелетната система на крайниците, таза и гръбнака, раните и контузиите в тези области, както и политравмата в детската възраст съвместно с детските хирурзи, неврохирурзи и уролози; освен това в Клиниката се лекуват и планово болни с ортопедични заболявания или деформации, настъпили вследствие на травми, както и вродени аномалии.

Детска травматология Фрактури при децата Ортопедична травматология
За клиниката

Клиниката по детска ортопедична травматология е основана като отделение през 1967 г., а от 1979 г. прераства като напълно самостоятелна структурна единица в болницата.

Като национален център за лечение на детските фрактури тя е единствена по рода си за цяла България. Дейността й обхваща лечението на всички травми на мускулно-скелетната система на крайниците, таза и гръбнака, раните и контузиите в тези области, както и политравмата в детската възраст съвместно с детските хирурзи, неврохирурзи и уролози; освен това в Клиниката се лекуват и планово болни с ортопедични заболявания или деформации, настъпили вследствие на травми, както и вродени аномалии.

От 1991 г., след специализации на членове от Клиниката в Съединените щати, Германия и Австрия, Клиниката се превърна в модерно, специализирано, научно и високо технологично звено. Дейността му обхваща познанието, техническите умения и преценка, необходими за адекватната диагностика и лечение на фрактурите при децата. Работещите в клиниката притежават отлична хирургична техника и задълбочени познания по анатомия, физиология, образна диагностика, полуинвазивни и инвазивни изследвания, предоперативна оценка, следоперативни грижи и интензивни грижи.

Опитът от участие в мултидисциплинарни терапевтични протоколи също е от значение. Обобщеният опит на Клиниката доведе до издаването на научния труд «Фрактури при децата», който е единственото ръководство за подготовка на специалисти по детска травматология в България и някои съседни страни. Клиниката поддържа постоянни контакти с водещи детски травматологични центрове по света.

Клиниката разполага със съвременно оборудвана операционна зала и зала за еднодневна хирургия и миниинвазивни процедури, снабдени с рентгенови апарати и съответния подходящ инструментариум и импланти, стационар с 32 легла, приемен кабинет и кабинет за контролни прегледи с медицински и рентгенов архив.

Предимства за пациента

Клиниката по детска ортопедична травматология е самостоятелна структурна единица и същевременно част от Секция по ортопедична травматология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. Тя работи в тясна колаборация с Клиника по детска хирургия, Клиника по детска неврохирургия, Клиника по детска урология и Клиника по детска пластична хирургия.

Детската травматология до сега не е обособена като отделна специалност и навсякъде в страната лечението на пациентите до 18-годишна възраст се извършва от специалисти ортопед-травматолози, които работят и с възрастни пациенти. Затова Клиниката по детска ортопедична травматология е уникална за страната, като компетентността на лекарите се изгражда на основата на изключително големия брой случаи, провежданата задълбочена научна работа и широките възможности за консултации в наши и чуждестранни детски клиники.

Контрол на качеството

Контролът на качеството е задължителен елемент в Клиниката. То разполага с компютъризирана документация и ренгенов медицински архив на всички случаи за последните 5 години. Резултатите се анализират ежемесечно, вкл. усложненията.

В Клиниката от 3 десетилетия не е наблюдаван летален изход. Следоперативните инфекциозни усложнения са 0,5 % и то главно при открити фрактури и конквасации.

Оборудване на операционните зали

Операционните зали са оборудвани по съвременен стандарт в съответствие с изискванията за добра клинична практика.

Разполагаме със съвременна рентгенопрозрачна операционна маса, последно поколение операционна лампа и 3 рентгеноскопични апарата. Анестезиологичното оборудване е съответно на ортопедичното. В редки случаи се използва и Централния операционен блок на болницата. В операционната има възможност за поставянето на всички видове модерни импланти.

Детска травматология Детска травматология Детска травматология