Бърза помощ

КЛИНИКА ХИРУРГИЯ НА РЪКА, РЕПЛАНТАЦИЯ И МИКРОХИРУРГИЯ

През 1988 към секцията по травматология на тогавашния РНИСМП "Н.И. Пирогов"се създава Отделение по спешна хирургия на ръката, реплантация и микрохирургия с основна цел - хирургично лечение на пациенти с травми и заболявания на ръката.

От 2012 г отделението прераства в Клиниката по хирургия и терапия на ръката към секцията по Ортопедична травматология на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". Тя е уникална като структура, тъй като предоставя непрекъсната, денонощна, квалифицирана медицинска помощ по проблемите на ръката. Подобна клиника няма в здравната мрежа на страната.

Клиниката по хирургия и терапия на ръката Клиниката по хирургия и терапия на ръката Клиниката по хирургия и терапия на ръката

Клиниката се състой от 9 лекари, 1 кинезитерапевт, 9 сестри и 4 санитари. Основната специалност на лекарите е Ортопедия и травматология, един е със специалност Обща хирургия и един притежава две специалности. Част от лекарския състав е специализирал и е бил обучаван по призната в ЕС и САЩ специалност Хирургия на ръката. Лекарите от клиниката участват в национални и международни конференции и срещи свързани с патологията на ръката.

Основната част от лекарите участват в общ екип с травматолози за осигуряване на 24 часова квалифицирана помощ на пациенти от София и страната с травми и спешни състояния на ръката. Освен спешността, ежедневна дейност е хирургичното лечение на застарели увреди, вродени аномалии и различни заболявания на ръката.

Материална база

Клиниката разполага с 4 болнични стаи с 12 легла, 4 лекарски кабинета, сестринска стая, превързочна, сервизни помещения. Оперативните интервенции се извършват в операционните блокове на болницата.

Диагностичната дейност на клиниката се опосредства от всички налични диагностични звена на болницата: клинични, микробиологични и др. лаборатории, апарати за образна и ултразвукова диагностика и клиничната и диагностична компетенция на всички клиники в болницата. Клиниката разполага с 2 бр. операционни микроскопи и различни комплекти от хирургичен инструментариум, необходим за стандартите на оперативното лечение на травмите и заболяванията на ръката.

Оборудване на операционните зали

Операционните зали на УМБАЛСМ’Н.И.Пирогов” са оборудвани според стандартите на страната и разполагат с всичко необходимо за извършване на специфичната дейност на клиниката. Те разполагат с богат набор от микрохирургичен инструментариум, операционни микроскопи, апаратура за интраоперативна диагностика и др.

Предимства за пациента

Клиниката по хирургия и терапия на ръката е единственото звено в България предоставящо непрекъснато 24 ч. квалифицирана лекарска помощ по проблемите на ръката и горният крайник. На разположение на нуждаещите се от спешна или планова консултация по проблемите на ръката и горният крайник са добре обучени и с голяма практика специалисти, непрекъснато следящи новостите в областта. При съпътстващ здравословен проблем, пациентът ще бъде консултиран и лекуван в някоя от множеството клиники на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".

Hand Surgery Hand Surgery

Клиниката е колективен член на Българското дружество по хирургия на ръката, Европейската конфедерация на дружествата по хирургия на ръката и на Световната федерация на дружествата по хирургия на ръката. Предимство е online връзка със сродна клиниката по хирургия на ръката от Ню Йорк. (Division of Hand Surgery, Hospital for Joint Diseases, Orthopedic Institute of New York).