Бърза помощ

ЕКИП на клиниката

Клиника по неврохирургия


Клиника по неврохирургия


Проф. д-р Николай Габровски, дм - неврохирург. Началник клиника

 • През 2003 година защитава дисертация върху някои особености на мозъчното кръвообращение и значението им за неврохирургичната практика.
 • Специализирал многократно в Белгия, Холандия и Германия по въпроси на:
  • невроонкологията,
  • интраоперативното приложение на магнитнорезонансната томография,
  • невронавигацията,
  • лечението с „гама – нож”,
  • както и в областта на гръбначната хирургия.
 • Ръководител на редица научни проекти, преди всичко в областта на невроонкологията, проучващи прогнозата и следоперативното качество на живот при тези болни.
 • ОТ месец МАрт 2014 г. е професор по неврохирургия.

Начало на страницата

проф. д-р Стефан Габровски

Професор д-р Стефан Габровски, дмн - неврохирург

 • Професор д-р Стефан Габровски, дмн - неврохирург, е с богат научен и практически опит, както в плановата, така и в спешната неврохирургия, натрупан от дългогодишната практика в колективи с най – изтъкнатите неврохирурзи у нас и при специализациите по детска и съдова неврохирургия в Москва и Петербург, микроневрохирургия в Париж.
 • Ангажиран, най – вече, с въпросите на мозъчно – съдовата патология, микрохирургията на дълбоко разположените мозъчни тумори и неврохирургичните заболявания в детската възраст.
 • Дългогодишните му проучвания за поведението при разположените по базата на черепа, в дълбоките (срединни) отдели на главен мозък процеси намират своя анализ в множество статии, съобщения у нас и в чужбина и обощение през 2005 година в дисертационен труд „Микрохирургия на трети вентрикул”.
 • Участва като автор и съавтор в написването на ръководства, книги и учебници:
  • „Тумори на централната нервна система в детската възраст” (1987),
  • „Детска неврохирургия” (1989),
  • „Хирургия – клинична хирургия” (1998),
  • „Клинична хирургия” (т.V – „Неврохирургия”, 2000).

Начало на страницата

Гл.асистент д-р Елена Стоянова

Гл.асистент д-р Елена Христова Стоянова  

Начало на страницата

д-р Кръстина Абазова-Иванова

д-р Кръстина Славчова Абазова-Иванова

Начало на страницата

н-к отделение д-р Георги Юруков

Н-к отделение по невротравматология д-р Георги Александров Юруков

Начало на страницата

Пламен Димитров Недев

Пламен Димитров Недев - Техник медицинска техника

 • Образование средно специално.
 • Специалност - Медицинска техника.
 • Стаж в диализното отделение от 1980 г.
 • Постоянно продължаващо обучение в България и Чужбина - курсове, конференции, симпозиуми и др.със съответните сертификати.

Начало на страницата

ст.мед. сестра Ларита Паунова

Ст.мед.сестра Ларита Иванова Паунова

Начало на страницата

Отделение по съдова неврохирургия


н-к отделение д-р Николай Желинов

Д-р Николай Велинов н-к отделение

 • Д-р Николай Велинов защитава през 2008 година в гр. Берн дисертация на тема „Matrix metalloproteinase – 19, като маркер за инвазивността на орофарингеалния плоскоклетъчен карцином при човек”.
 • След съответни спецализации и курсове в Германия, Швейцария, Австрия, Франция, Русия е водещата фигура в Клиниката за създаването и поддържането на туморната тъканна банка и въвеждането в хирургичната практика на насочваната от оптични явления (тъканна флоуресценция) туморна резекция.

Начало на страницата

Отделение по невроонкология


н-к отделение доц. д-р Георги Поптодоров

Доцент д-р Георги Константинов Поптодоров, дм, - н-к отделение

 • Доцент д-р Георги Поптодоров, дм, неврохирург, има определен принос в разработването на нерешените от неврохирургична гледна точка въпроси при централната неврофиброматоза и множествените менингиоми, отразен в дисертация с такава тематика (2004).
 • С главата „Изследване на болен с невротравма” е в творческия колектив на „Ръководство за практически упражнения по обща и оперативна хирургия” (2004), както и с Evidence based recommendations on NF2 – в Practical Manual for starting and managing a NF Lay Organisation, 2004.
 • Той е Президент на Българската асоциация по неврофиброматоза, бивш медицински съветник и член на Борда на Федерацията на европейските асоциации по неврофиброматоза.
 • Водещ изследовател на множество научни проекти и с основен принос при въвеждането на насочваната от тъканна флоуресценция туморна резекция.

Начало на страницата

д-р Бебечев

Д-р Георги Алеков Бебечев

Начало на страницата

Отделение по спинална неврохирургия


н-к отделение д-р Константин Узунов

Д-р Константин Узунов н-к отделение

 • Д-р Константин Узунов, неврохирург, има основен принос в Клиниката за въвеждане при репозиция и стабилизация на гръбначните травми на техники, използващи инструментариум от винтове (преди всичко транспедункуларни) и пръчки и по – специално в случаите със заден достъп при увреждания на високия шиен сегмент.
 • Също така проучва въпросите за подпомогнатото чрез локално активиране на фибринолизата, посредством аплициране по хирургичен път в тях на съответни агенти, евакуиране на спонтанни интрацеребрални и интравентрикулни хематоми.

Начало на страницата

Асистент д-р Сашо Атанасов

Асистент д-р Сашо Илиев Атанасов

Начало на страницата

д-р Петър Илков

Д-р Петър Любомиров Илков

Начало на страницата

ст.мед. сестра Зоя Илиева

Зоя Тодорова Илиева - Старша мед. сестра

 •  Зоя Илиева е старша мед. сестра на Отделение по Спинална Неврохирургия от 2007г.
 •  Работила е като медицинска сестра в Детско поливалентно отделение – Интензивен сектор – Национална Кардиологична Болница гр.София  /1991г.-2007г./.
 • Завършва ПМИ „Йорданка Филаретова” - 1991г., със специалност медицинска сестра „детски профил”, а през 2007г. – „Професионален бакалавър – медицинска сестра”.
 • Завършва МУ гр.София – ФОЗ - 2010г. като Бакалавър Управление на здравните грижи, с професионална квалификация „Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика.”.
 • Преминала е курсове за следдипломна квалификация.
 • Притежава Сертификат за професионална квалификация.

Начало на страницата

н-к отделение д-р Веска Михайлова Маркова

Н-к отделение по нервни болести д-р Веска Михайлова Маркова

Начало на страницата

д-р Соня Чолакова

Д-р Соня Атанасова Чолакова-Лилова

Начало на страницата

Отделение по детска неврохирургия


н-к отделение д-р Михаил Захаринов

Д-р Михаил Захаринов н-к отделение

 • Д-р Михаил Захаринов, неврохирург, е с насоченост на интереси и внимание, значителен опит при невротравмите в детската възраст и вродените дефекти на развитието на нервната система.

Начало на страницата

д-р Веселин Гавазов

Д-р Веселин Стефанов Гавазов

Начало на страницата

ст.мед. сестра Красимира Лесева

Ст.мед.сестра Красимира Спасова Лесева

Начало на страницата

Отделение по лицево-челюстна хирургия


н-к отделение гл.асистент д-р Желю Димов

Главен асистент д-р Жельо Димов н-к отделение

 

 • Главен асистент д-р Жельо Димов, лицево – челюстен хирург, притежава натрупани многогодишни опит и практика в поведението и лечението на лицево – челюстните травми.

Начало на страницата

д-р Калин Минков Георгиев MD DMD DDS - лицево-челюстен хирург

 д-р Калин Георгиев е роден в гр. София.
През 1998 година придобива степен "Магистър - дентален лекар", Медицински университет- гр. София.
През 2004 година завършва медицина в Медицински университет- гр. София.
2006 година придобива специалност "Орална хирургия" в катедра "Орална и лицево-челюстна хирургия" на същия университет.
През 2009 година започва да специализира "Лицево-челюстна хирургия".
Започва работа в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" през 2006 година като лекар-ординатор в Клиниката по неврохирургия.
От 2011 година е асистент към Катедра "Орална и Лицево-челюстна хирургия" в МУ- гр. София
През май 2015 г. придобива още една специалност - "Лицево-челюстна хирургия".


д-р Георгиев владее английски език. 

Начало на страницата

д-р Константин Димов

Д-р Константин Желев Димов

Начало на страницата

Отделение по анестезиология и интензивно лечение


н-к отделение гл.асистент д-р Красимир Бинев

Главен асистент д-р Красимир Бинев н-к отделение

 • Главен асистент д-р Красимир Бинев е специалист в областите невроанестезия, реанимация и интензивно лечение на неврологични и неврохирургичните спешни и животозастрашаващи състояния.

Начало на страницата

д-р Бенев

Д-р Иван Бенев Бенев

Начало на страницата

д-р Стеляна Комитова

Д-р Стеляна Колева Комитова

Начало на страницата

д-р Валерий Плачков

Д-р Валерий Иванов Плачков

Начало на страницата

д-р Димитрия Карабойчева

Д-р Димитрия Лукова Карабойчева

Начало на страницата

Д-р Стефан Димитров Стефанов

 

 

 • Д-р Стефан Стефанов  е роден в град Видин през 1983г.
 • Завършва гимназия с преподаване на чужди езици във Видин през 2002г.
 • Висшето си образование завършва  в "Университета по медицина и фармация" гр. Крайова, Румъния.
 • През 2010г. започва работа в МБАЛ "Света Петка" – Видин. Там специализира „ Анестезиология и интензивно лечение”.
 • През 2015г. , поради желанието си за развитие в професията,  започва работа в УМБАЛСМ "Пирогов" гр. София. Работи  в реанимацията на Клиниката по неврохирургия,  където придобва и надгражда професионалните си умения.
 • Председател на Сдружение „Общност на румънците в България”.
 • Семеен,  с едно дете.
 • Владее румънски, английски и сръбски.

 

Начало на страницата

Екип на клиниката

проф. д-р Николай Стефанов Габровски дм

проф. д-р Стефан Николов Габровски дмн

доц. д-р Георги Константинов Поптодоров

д-р Красимир Неделчев Бинев

д-р Николай Валентинов Велинов

д-р Желю Костадинов Димов

д-р Михаил Христов Захаринов                

д-р Веска Михайлова Маркова

д-р Константин Александров Узунов

д-р Георги Александров Юруков

д-р Росица Цветкова Мишева

д-р Георги Йосифов Павлов

д-р Петър Станишев Петров

д-р Сотир Атанасов Попатанасов

д-р Елена Христова Стоянова                  

д-р Сашо Илиев Атанасов

д-р Румен Илиев Бошев

д-р Кръстина Славчова Абазова-Иванова

д-р Мирослав Алексовски

д-р Нурфет Алиоски Алиоски

д-р Данаил Ромилов Ангелов

д-р Георги Алеков Бебечев

д-р Иван Бенев Бенев

д-р Калин Минков Георгиев

д-р Константин Желев Димов

д-р Васил Йотов Доков

д-р Томичка Евгениева Игнатова

д-р Стеляна Колева Комитова

д-р Мария Лъчезарова Лалева

д-р Марян Георги Пешкирски

д-р Валерий Иванов Плачков

д-р Марина Иванова Рупчанска

д-р Соня Атанасова Чолакова-Лилова

д-р Пламен Иванов Банчев

д-р Марин Маринов Велинов

д-р Веселин Стефанов Гавазов

д-р Атанас Радков Дренчев

д-р Мария Матеска Златанчева

д-р Даниел Евгениев Илиев

д-р Петър Любомиров Илков

д-р Александър Станев Кантарски

д-р Димитрия Лукова Карабойчева

д-р Боян Иванов Майсторов

д-р Сергей Вячеславович Махаев

д-р Милко Димитров Милев

д-р Есен Джемал Мустафа

д-р Нели Петкова Тодорова                    

д-р Стефан Димитров Стефанов

д-р Борис Миланов Димитров                  

ст.мед.сестра Зоя Тодорова Илиева

ст.мед.сестра Красимира Спасова Лесева

ст.мед.сестра Ларита Иванова Паунова