Бърза помощ

Начало / Структура / Клиника по неврохирургия / Клинична и хирургична компетентност

КЛИНИЧНА И ХИРУРГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Клинична компетентност

В Клиниката се приемат и лекуват пострадали и болни:

 • с травми на нервната система, в остра и хронична фаза – изолирани и, в пределите на Болницата, най – тежки и сложни случаи със съчетана травма;
 • с изолирани и съчетани лицево – челюстни травми в остра и хронична фаза;
 • с дегенеративните заболявания на гръбнака;
 • с тумори на централната и периферна нервна система;
 • с аномалии на съдовете на централната нервна система;
 • с функционални заболявания на нервната система;
 • с травми на главата и лицето, заболявания и малформативни състояния на нервната система в детска (до 18 години) възраст;
 • с туморни и свързаните с козметичен дефект заболявания в областта на лицето;
 • с неврологични заболявания, при съществуваща възможност за функционалната им диагностика;
 • нуждаещи се от физиотерапия и рехабилитация след травми и заболявания на нервната система.

Хирургична компетентност

Основната дейност в Клиниката е оперативното лечение на травмите и заболяванията на централната нервна система и в областта на лицето.

Тук са въведени пионерно у нас:

 • „Винтови” корекции и стабилизации през заден достъп при лечението на субаксиалната гръбначна травма.
 • Насочваното интраоперативно чрез предизвикана флоуресценция отстраняване в максимална степен на злокачествените тумори на главен мозък.
 • В този аспект и функциониращата туморна тъканна банка, основна структура за научни изследвания и подобряване на лечението на болните с тумори на централната нервна система. Към нея и натрупания при организирането й опит се проявява значителен интерес от чужбина, осъществяват се съвместни проучвания с престижни научни звена в Европа.

Освен класическите, рутинни техники, в хирургичната практика се прилагат, в крак със съвременните тенденции и изисквания:

 • Интраоперативното електрофизиологично мониториране при краниални и спинални операции – метод за контролиране на допълнително предизвикано увреждане при хирургически действия върху разположени в близост до функционални зони на главен мозък процеси, интрамедуларни тумори, при засягане на периферни нерви и други.
 • Минимално инвазивни методи и манипулации за лечение на дисковата болест (т.н. „коблация”).
 • Перкутанната вертебропластика за възстановяване на счупени при остеопороза, травма и други болестни състояние гръбначни прешлени.
 • „Будна краниотомия”, специфичен метод за провеждане на анестезия при операция във важни зони на мозъка, позволяващ проследяване състоянието на пациента в реално време и избягване в резултат на нея на нежелани странични ефекти при отстраняването на същите.