Бърза помощ

КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ

Неврохирургия.

Клиниката по неврохирургия, с история проследяваща се от 1952 година, е уникално, престижно, пълноценно, многофункционално, самостоятелно лечебно звено от стационарния блок на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – София, ЕАД.

Структурата и включва:

 • Отделение по невротравматология;
 • Отделение по невроонкология;
 • Отделение по съдова неврохирургия;
 • Отделение по спинална неврохирургия;
 • Отделение по детска неврохирургия;
 • Отделение по лицево – челюстна хирургия;
 • Отделение по нервни болести с Кабинет за електрофизиология на нервната система;
 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение.

Оборудване на операционните зали

За осъществяване на хирургическата дейност в Клиниката са създадени необходимите, в крак със съвремието, условия. На територията и има разкрит собствен оперативен блок с 4 операционни зали. Оборудван е с разнообразна апаратура и техника за конкретни хирургични и анестезиологични действия и възможности за документирането им. На „въоръжение” са операционни микроскопи – един от тях с модул за флуоресценция, ендоскоп, ултразвуков аспиратор, Nd IAG лазер, ултразвуков и рентгенов („С – рамо”) апарати за интраоперативна навигация.

Клиника по неврохирургия. Операция с микрохирургична техника Клиника по неврохирургия. Операция с микрохирургична техника Анестезиологичен екип в действие

Предимства за пациента

Клиниката е най – голямата с такъв профил в Република България. Тук са разкрити и единствените в страната отделения за спешна неврохирургична помощ в детската възраст и за лечение на болни с гръбначномозъчна патология в остър и хроничен стадий на същата. Разполага с достатъчни на брой, съответна подготовка и опит специалисти с разнообразна квалификация (неврохирурзи, лицево – челюстен и орални хирурзи, по анестезиология и интензивно лечение, невролози, интернист, физиотерапевт) и кадри от всички нива на компетентност. Съществува непрекъсната възможност и е създадено добро взаимодействие за бързо включване, при необходимост, в лечебния процес на широк кръг други специалисти от Болницата.

Научното и звено се състои от 3 хабилитирани неврохирурзи (проф. д-р Стефан Габровски, дмн, доц. д-р Николай Габровски, дм, доц. д-р Георги Поптодоров, дм) и 10 научни сътрудници (неврохирурзи, лицево – челюстен хирург, специалисти по анестезия и интензивно лечение, физиотерапевт).

Налични са:

 • съвременен инструментариум и високотехнологична апаратура, в това число и необходимата за диагностични (в рамките на Болницата) и лечебни цели;
 • технически средства за онагледяване на учебен процес;
 • много добри битови условия за лежащо болните – стаи с две легла, луксозно обзавеждане и собствен санитарен възел).

Всичко това дава възможност да се оказват денонощно, в спешен и планов порядък, амбулаторно и в болнична обстановка, компетентно и комфортно съответните висококвалифицирани помощ и грижи при пострадали и болни от всички възрастови групи и се осъществява на нейна територия качествена научно – преподавателска дейност