Бърза помощ

Екип на КЛИНИКА ПО ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Екип на Клиника по интензивно лечение


Клиника по интензивно лечение


Проф Д-р Милан Миланов дмн

Проф Д-р Милан Миланов дмн

 • Завършва средно образование през 1963 г в София - 19 СПУ.
 • През 1973 г завършва Медицина във ВМИ - София.
 • Придобива специалност Анестезиология и Интензивно Лечение.
 • Проф. Д-р Милан Миланов е член на редица световни, европейски и национални професионални организации
 • Има богат професионален опит във всички административни длажности в здравеопазването - от зав.отделение до зам.министър.
 • Допълнителни курсове и квалификации:
  • 14-дневен курс “Здравен мениджмънт и осигурителни системи - Маанстрих - 1994 г.
  • 21-дневен курс “Управление на болници” - Филаделфия, ноември 1991 г.
  • 30- дневен курс - “Здравтоосигурителни системи” - Брюксел март 1993 г.
  • FAR Project - Bulgarian Emergency Medicine - Project Manager
  • World Bank Project -Bulgarian Emergency Medicine - Member of Management Board
 • Владее много добре Английски, Руски, Български и Латински език.

проф. д-р Милан Миланов дмн... [+]

Начало на страницата

Доц. Д-р Стоян Миланов дмн

Професор д-р Стоян Миланов, д.м.

 • През 1996 г. завършва Медицина в МУ- град София.
 • Придобива специалност Анестезиология и Интензивно Лечение през 2002 год.
 • Придобива специалност Спешна Медицина през 2008 год.
 • Придобива специалност Обществено Здраве и Здравен Мениджмънт през 2010 год.
 • Основни специализации: Копенхаген, Дания и Кеймбридж - Обединено Кралство.
 • Започва професионаланта си кариера през 1996 г. като лекар ординатор в клиника по Спешна Анестезиология и Интензивно Лечение в Институт Пирогов.
 • През 1998 г. спечелва конкурс и е назанчен като научен сътрудник към същата клиника.
 • През 2004 г. е назначен като началник сектор Септичен към Клиника по Спешна Анестезиология и Интензивно Лечение.
 • От 2007 г. до ноември 2012 г. е началник на Клиника по Интензивно лечение и Шокова Зала в Институт Пирогов.
 • През 2006 г. защитава успешно дисертационен труд с присъдена научна степен Доктор. Хабилитира се по специалността Анестезиология и Интензивно Лечение през 2007 год.
 • Ипълнителен директор на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов” от януари 2013 г.
 • Основни области на професионален интерес:
  • механична вентилация,
  • остър респираторен синдром,
  • метаболитна и хранителна поддръжка,
  • политравма,
  • медицински информационни системи,
  • спешна медицина.
 • Автор на множество публикации в референтни списания и монография - Травма, Хранителна и Метаболитна поддръжка.

Начало на страницата

Даниела Димитрова Горанова

Даниела Димитрова Горанова - старша медицинска сестра

 • През 1985 година се дипломира като Медицинска сестра- Общ Профил в ПМИ "Йорданка Филаретова" гр. София.
 • От 1990 година и до сега е Старша сестра към Клиника по Анестезиология и Интензивно лечение - Пирогов.
 • През 1985-2009 година завършва:
  • курс по Дихателна Техника и Грижи,
  • курс по специалността Реанимационна и Анестезиологичена сестра,
  • Адаптация на длъжността старша Медицинска сестра,
 • Взема участие в Европейски Симпозиум по превенция на катетър свързаните инфекции, четири последоватлни модула - Здравен Мениджмънт.
 • Има бакалаварска степен по специалността - Здравни Грижи,
 • през 2005 придобива специалност Болнична Хигиена, превенция и контрол на инфекцията,
 • през 2011 година придобива специалност по Анестезиология и Интензивно лечение.
 • Участия в национални и европейски конгреси.

Начало на страницата

Отделение по обща реанимация с шокова зала


д-р Георги Желязков Георгиев

Д-р Георги Георгиев - гл. Асистент, н-к отделение

 • През 1999 г. завършва медицина в МУ-гр. София.
 • Придобива специалност Анестезиология и Интензивно Лечение през 2008 г.
 • Започва професионалната си кариера през 2000 г. като лекар-ординатор в ЦСМП гр. Ямбол-филиал гр.Елхово.
 • Постъпва в КСАИЛ на МБАЛСМ "Пирогов" през 2002 г. като специализант по Анестезиология и Интензивно Лечение.
 • През 2006 г., след спечелване на конкурс, е назначен като научен сътрудник към същата клиника.
 • През 2010 г. е назначен като завеждащ Обща Реанимация, а от 2011 г. е гл. асистент към клиниката.
 • Основни области на професионален интерес:
  • апаратна вентилация,
  • дихателна механика,
  • остър респираторен дистрес синдром,
  • хемодинамичен мониторинг и поддръжка,
  • нозокомиални инфекции.
 • Автор на публикации в национални и международни списания.

Начало на страницата

Гергана Викторова Мариновска

Гергана Викторова Мариновска – старша медицинска сестра

 • Завършва през 1997г. МК "Йорданка Филаретова" със специалност медицинска сестра и същата година започва работа по специалността си в клиниката по интензивно лечение на УМБАЛСМ "Пирогов" ЕАД.
 • През 2000г. взима участие в първия конгрес на медицинските сестри с международно участие.
 • За повишаване на квалификацията си има завършени основни курсове по "Анестезиология и реанимация" във ВМА и "Сестрински грижи за интензивно болен".
 • През 2011г. придобива квалификационна степен "бакалавър" по специалността "Управление на здравните грижи" към Факултета по Обществено здраве на Медицински университет.
 • От 2011г. и до момента работи като старша медицинска сестра в КИЛ – "Отделение обща реанимация с шокова зала".

Начало на страницата

Отделение "Травма център"


д-р Христо Панов Христов

Д-р Христо Христов - н-к отделение

 • През 1979 г завършва Медицина в МУ град София.
 • За период от няколко години работи по разпределение като анестезиолог - реаниматор в ОАРИЛ към общинска болница "Христо Ботев” град Враца.
 • През 1983 г придобива специалност по Анестезиология и Интензивно Лечение.
 • Същата година става завеждащ Интензивен Сектор в ОАРИЛ гр. Враца.
 • През 1986 г след спечелване на конкурс за ординотар започва работа в Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение към УМБАЛСМ "Пирогов".
 • От 1991 т и по настоящем е завеждащ отделение "Травма Сектор" в Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение.

Начало на страницата

Катя Бойкова Георгиева

Катя Бойкова Георгиева – старша медицинска сестра

 • Завършва през 1994г. ПМИ "Филаретова" в гр. София със специалност медицинска сестра и започва работа същата година в клиниката по интензивно лечение в Пирогов, където работи и до момента.
 • Успоредно с напрегнатата работа в клиниката тя работи за повишаване на своя професионализъм като завършва квалификационен курс за медицински сестри по:
  • Анестезиология и реанимация към ВМА;
  • Обучение на операционни сестри;
  • Сестрински грижи при болен на изкуствена вентилация;
  • Изгаряне – видове и еволюция на болестта, лечение;
  • Хигиенни аспекти на грижите за раната;
  • Актуални въпроси за превенцията и контрола на ВБИ.
 • През 2010г. завършва МУ София специалност "Анестезиология и интензивни грижи".

Начало на страницата

Екип на клиниката

проф. д-р Милан Стоянов Миланов дмн

доц. д-р Стоян Георгиев Миланов дмн

д-р Георги Желязков Георгиев

д-р Христо Панов Христов

д-р Лъчезар Петров Козаров

д-р Виолета Тодорова Тодорова

д-р Николай Константинов Багеров

д-р Бойка Цветкова Богданова-Коста

д-р Георги Стоянов Бързаков

д-р Галин Спасов Галев

д-р Василка Манолова Гицова

д-р Николай Йорданов Иванов

д-р Анри Симов Мариновски

д-р Радосвета Н.Чернева-Найденова

д-р Добрин Петков Патарински

д-р Пенка Георгиева Петкова

д-р Димитър Николов Тодоров

д-р Мая Лъчезарова Тодорова

д-р Петя Петрова Чалъкова

д-р Ярослав Тодоров Якимов

д-р Веселин Иванов Янчев

д-р Петър Кирчев Величков

д-р Цветелина Стефанова Карабелова

д-р Петър Даниев Могилски

д-р Тома Димитров Попов

д-р Красимира Гатева Атанасова

д-р Петър Даниев Могилски

ст.мед.сестра Катя Бойкова Георгиева

ст.мед.сестра Даниела Димитрова Горанова

ст.мед.сестра Гергана Викторова Мариновска