Бърза помощ

ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

В Клиниката по Интензивно лечение се приемат пациенти с непосредствена опасност за живота и необходимост от неутложна ресусцитация, такива с тежък коморбидитет и необходимост от разширен мониторинг, невъзможни в профилно отделение, терминални пациенти с нужда от палиативни грижи.

Всеки новоприет болен се настанява на реанимационно легло от най-висок клас с възможност за бързо позициониране на пациента в желаното положение, автоматично измерване на теглото, надуваеми до желаното ниво антидекубитални дюшеци, амтоматично позициониране посредством цикъл на въртене на тялото на пациента.

Всяко реанимационно легло е оборудвано с дихателен апарат от най висок клас ултразвукоов небулайзер за дихателна рехабилитация, системи за кислородотерапия и тоалет на дихателните пътища.

Денонощно за пациента се грижат двама лекари реаниматори и мултидисциплинарен екип от специалисти на разположение.

При необходимост за извършване на спешна или планова оперативна намеса или специализирано образно изследване е възможно бързо транспортиране на пациента до съответното зено със специално оборудвано транспортно легло, портативна кислородна система и мониторинг.