Бърза помощ

КЛИНИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Приемат се и се обслужват болни с нужда от животоспасяващи ресусцитационни мероприятия, разширен хемодинамичен мониторинг, дихателна и органна поддръжка и интензивни сестрински грижи. Клиниката и работещия в нея персонал осигуряват спешна медицинска помощ при пациенти с травма и травматичен шок, остри хирургични заболявания на коремни и гръдни органи, опорно- двигателен апарат, отравяния, кома от различно естество, животозастрашаващи инфекции. За целта безусловно необходима е безотказната помощ и подкрепа на Модерно Оборудвана Клинична Лаборатория с 24 часово разположение, възможност за бързо и качествено изработване на изпратените проби и бърза обратна интернет връзка, Диализен Център, Клиничен Център по Трансфузиология, Клинична Микробиология, както и мултидисциплинарен екип от различно профилирани специалисти

Противошокова Зала УМБАЛСМ "Пирогов" - специално обособена структура към Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение. Това е едно от най- старите структурни подрозделение в УМБАЛСМ "Пирогов", с много голям оборот на пациенти. Ежегодно през Противошокова Зала преминават около 8000 спешно болни от които 1000 травматично пострадали и останалите 7000 хирургично болни, с възможност за ефективна колаборация на висококвалифицирани специалисти на място и на базата на клинични и параклинични резултати предприемане на оптимално тирапевтично поведение за болния. Екипи от различно профилирани специалисти обслужват Противошокова Зала на график с дежурства по 12 часа.