Бърза помощ

КЛИНИКА ПО ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ (КИЛ)

Клиниката по Интензивно Лечение към УМБАЛСМ ,, Пирогов” е създадена през 1962 година като Централна Реанимация, Операционен Блок и Противошокова Зала. Централна Реанимиция и Противошокова Зала са първите подобни обособени самостоятелни структури на територията на България.

През 2006 година е стартиран проект иницииран от проф. Д-р Милан Миланов и проф. Д-р Р. Гайдарски, който след финализирането си превръща Централна Реанимация в най- голямата и основна Интензивна Клиника на Република България в съответствие с българските и европейски стандарти по Интензивна Медицина.

След проведения ремонт на сградния фонд и архитектурното разпределение се подобриха микроклимата и параметрите на работната среда по отношение качество и ефективност на клинично-диагностичния процес. Осигури се пълно и качествено задоволяване потребностите на пациента и осигуряване на комфортна среда за оздравителния процес.

Клиника за интензивно лечение Клиника за интензивно лечение Клиника за интензивно лечение
Клиника за интензивно лечение Клиника за интензивно лечение Клиника за интензивно лечение

Предимства на болницата

През годините Клиниката по Интензивно Лечение и Противошокова Зала към УМБАЛСМ "Пирогов" става основен център за обучение и специализация на медицински сестри и лекари по Анестезиорогия, Интензивно Лечение и Спешна Медицина. На теритарията на клиниката се провеждат основни курсове по Спешна медицина, практически модули и продължителна квалификация на среден, помощен и виш медицински персонал. Клиниката реализира консултативна и методична помощ в областта на анестезиологията и интензивното лечение, научно- изследователска, внедрителна и учебно-преподавателска дейност.


Оборудване на реанимационните зали

Залите в клиниката са подчинени на тематично разпределителен принцип - две зали в Травма Център и две зали Обща Реанимация.

- Всяка реанимационна зала разполага със свое хигиенно-дезинфекционно помещение, сестрински пост и манипулационна.

- Всяка зала е свързана чрез електронна връзка с Централния Реанимационен Пост в клиниката с цел интегриране и анализ на полученните клинични данни и реанимационен мониторинг на всеки болен.

- Всяка зала е оборудвана с негативоскоп за интерпретация на рентгенови снимки, вътреболнична комуникационна система, безжично покритие, превързочен тролей, тролей за спешни манипулации, пациентен кран за смяна на бельо и превръзки.