Бърза помощ

Клинична компетентност

Наша цел е изграждането на модерно клинично звено отговарящо на висок статут , с възможност за лечение на деца с тежки заболявания/ не само хирургични/, от цялата страна, изискващи освен професионализъм и модерно материално – техническо обурудване.

Създаване на републикански център за лечението на тежките, усложнени постоперативни / хирургични, урологични, неврохирургични/ пациенти от 0-18г. възраст, както и педиатрични пациенти с тежки неуточнени диагностично състояния, деца в коматозни състояния, отравяния подлежащи на интензивно лечение.

Отделението по детска реанимация с детска шокова зала разполага с квалифициран лекарски персонал, позволяващ постигане на високо качество на извършваните медико-диагностични дейности.

Отделението се ръководи от началник със специалност по профила на отделението - д-р Христо Веселинов Пседерски, който е лекар с призната специалност по анестезиология и интензивно лечение и втора специалност педиатрия.

В отделението работят четирима лекари на трудов договор, като двам са с призната клинична специалност анестезиология и интензивно лечение, един от тях има втора специалност педиатрия и един лекар със специалност педиатрия. Всички лекари имат отлична професионална компетентност и квалификация - над 5 години трудов стаж след придобиване на специалността, допълнителна квалификация.

В Отделението работят 14 медицински сестри, които осигуряват 24 часов непрекъснат график, и 8 санитари.