Бърза помощ

Отделение по детска реанимация

Отделението по детска реанимация с детска шокова зала на клиниката по детска анестезиология и реанимация с операционен блок е уникално за София и голяма част от страната. През него преминават между 420-450 деца след тежки оперативни интервенции, както и педиатрични пациенти в коматозни състояния, нуждаещи се от дихателна вентилация, токсикологични, неврохирургични, пациенти със съчетани травми след ПТП или битов травматизъм.

В отделението постъпват пациенти, нуждаещи се от хемодинамичен, дихателен и неврологичен мониторинг, които и сега се обслужват в Детска противошокова зала и след стабилизация се насочват към други лечебни заведения, ако състоянието им позволява лечение в профилирани детски заведения. Реанимационното отделение е единственото място за дихателна реанимация и апаратна вентилация на педиатрични пациенти от 0 до 18г. възраст.


Предимства за пациента

Отделението по детска реанимация с детска шокова зала е осигурено с необходимата апаратура за осъществяване на лечебни дейности, в т.ч. и оказване на спешна медицинска помощ на пациентите.

Отделението разполага с екипировка за контрол на жизнените функции на пациентите и извършване на рутинни изследвания и процедури (електрокардиограф, термометри, фонендоскопи, сфигмоманометри и др.), както и оборудване за парентерални инфузии на лекарствени средства, кръв и кръвни продукти.

Отделението е обезпечено с необходимия инструментариум и апаратура за кардиопулмонална резусцитация при състояния, пряко застрашаващи живота на пациентите: