Бърза помощ

СПИСЪК НА ОПЕРАТИВНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ИЗВЪРШВАНИ В ОТДЕЛЕНИЕТО

I-ва група. Операции с много голям обем и сложност, високоспециализирана хирургия.
 1. Реконструктивни и пластични операции на трахеобронхиалното дърво с или без белодробна резекция.
 2. Разширени пулмонектомия или частични резекции на белия дроб (с интраперикардна обработка на съдовете и/или резекция на съседни органи и структури).
 3. Симултантни кардио и белодробни операции.
 4. Сегментна и полисегментна резекции на белия дроб.
 5. Едноетапни двустранни белодробни операция с последователни торакотомии, “clamshell” разрез или срединна стернотомия.
 6. Стернолапаротомия за едноетапна операция при двустранна белодробна ехинококоза, съчетана с чернодробна ехинококоза и ехинококоза на слезката.
 7. Плевректомия с декортикация на белия дроб.
 8. Екстирпация на големи медиастинални тумори чрез торакотомия или стернотомия с или без резекция на съседни органи и структури.
 9. Резекция и реконструкция на гръдната стена и стернума при големи дефекти.
 10. Коректурна торакопластика с/без миопластика или оментопластика.
 11. Видео-асистирана торакална хирургия (с или без миниторакотомия) - белодробни резекции, екстирпация на медиастинални тумори, плевректомия и декортикация, обемредуцираща операция (едностранна или двустранна), операции на лимфния проток и др.
 12. Белодробна трансплантация – еднобелодробна или сърце-бял дроб.
 13. Резекции, реконструктивни и пластични операции на хранопровода чрез торакален, абдоминален или торако-абдоминален достъп.
 14. Резекции на хранопровода посредством видео-асистирана торакална или лапароскопска хирургии.
II група. Операции с голям обем и сложност, “голяма” хирургия.
 1. Пулмонектомия или частични резекции на белия дроб.
 2. Видео-асистирана атипична резекция на белия дроб за тумори, кисти и були.
 3. Видео-асистирана енуклеация при доброкачествени белодробни тумори или кисти.
 4. Обемредуцираща белодробна резекция - едностранна или двустранна (двуетапна или едномоментна с достъп последователни торакотомии, или срединна стернотомия).
 5. Бронхотомия за чуждо тяло.
 6. Отстраняване на вродена или придобита трахеоезофагеална фистула.
 7. Видео-асистирана торакална хирургия за спонтанен пневмоторакс с булектомия и/или булорафия, атипични клиновидни резекции, фенестрация на перикарда и др.
 8. Операции за вродени деформации на гръдния кош.
 9. Частична резекция на гръдната стена без оформяне на огромни дефекти, налагащи реконструкция.
 10. Торакопластика.
 11. Торакофренотомия
 12. Оментопластика при емпием, вкл. постпулмонектомичен емпием.
 13. Трансторакални операции при болести на диафрагмата.
 14. Резекция на шиен, интраторакален или епифренален дивертикул.
 15. Операция на Торек.
 16. Операции на терминалния езофаг с абдоминален достъп, чревни анастомози или ентеростомии.
 17. Операции при ретростернални струми.
 18. Хемоторакс (декаютаж, реоперация, ревизия).
 19. Оперативна обработка на критични съдови структури с директен шев.
 20. Тромбектомия на белодробната артерия.
III група. Операции със среден обем и сложност, “средна” хирургия.
 1. Торакотомия за сърдечен масаж.
 2. Торакотомия за отворена белодробна биопсия.
 3. Експлоративна торакотомия с биопсии за стадиране.
 4. Торакотомия за спонтанен пневмоторакс с абразия на плеврата или плевректомия,
 5. Торакотомия за симпатектомия.
 6. VATS диагностични биопсии на бял дроб, плевра, медиастинални лимфни възли и формации; талкова плевродеза, санация и дебридман на емпиемна кухина и др.
 7. Предна медиастинотомия.
 8. Прескаленна биопсия по Daniels.
 9. Медиастиноскопия.
 10. Поставяне на интраплеврален тръбен дрен с или без троакар при пневмоторакс и плеврални изливи.
 11. Дрениране на медиастинума.
 12. Резекция на шийно ребро, резекция на едно ребро или на повече ребра самостоятелно.
 13. Цервикална езофагостома.
 14. Гастростомия.
 15. Трахеостомия.
 16. Операции за липом на шията.
IV група. Операции с малък обем и сложност, “малка” хирургия.
 1. Кожно-мускулна биопсия на ниво шия и гръден кош.
 2. Първична обработка на рана на шия и гръден кош.
 3. Инцизия на абсцес, фурункул или флегмон на шията и гръдната стена.
 4. Корекция и пластика на вициозни цикатрикси на шията и гръдната стена.
 5. Промивка на плевралната кухина при поставен интраплеврален катетър с инстилиране на медикаменти или ензими.