Бърза помощ

Клинична и хирургична компетентност

Клинична компетентност

Клиничната компетентност в детската хирургия е резултат на продължителна и специална квалификация на лекарите и медицинските сестри работещи в тази област на медицината, на унаследяване и продължаване традициите на Детско хирургичната школа в България, както и постоянният контакт с водещите европейски и световни детски хирургични центрове.

Детските хирурзи активно участват във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Това включва изследването на пациентите, вземане на решение относно индикациите за операция при всеки отделен случай, поддържане на високоспециализиран оперативен екип, способен да извърши необходимата операция, както и да осигури адекватното следоперативно наблюдение и въстановяване.


Хирургична компетентност

В Отделението по Неонатална хирургия се извършват рутинно всички конвенционални, ендоскопски и видео-асистирани оперативни намеси и манипулации при деца. Уникално за страната е извършването на сложни високоспециализирани реконструктивни операции при вродени аномалии в периода на новороденото.

Видове оперативни намеси [+]