Бърза помощ

Клинична компетентност

Клинична компетентност

Коремните хирурзи от Отделението по Детска коремна хирургия активно участват във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Това включва изследването на пациентите, вземане на решение относно индикацията за операция при всеки отделен случай, поддържане на високоспециализиран оперативен екип, способен да извърши необходимата операция при всеки пациент, както и да осигури адекватното му следоперативно наблюдение.

Компетентността в коремна хирургия означава постоянно усъвършенстване на знания, умения и трупане на опит, участвайки в различни колаборации с лекари и клиники в България и чужбина, както и редовно посещение на различни конгреси, семинари, симпозиуми и т.н.

Детските коремни хирурзи са подготвени да подпомогнат решаването на проблеми в областта на патологията на органите на коремната кухина, произлезли в хода на лечението на тези болести от специалисти по вътрешна медицина, педиатрия, гастроентерология, неврология, онкология, травматология, трансплантология и др.


Хирургична компетентност

ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ДЕТСКА КОРЕМНА ХИРУРГИЯна УМБАЛСМ ,,Н.И.Пипогов” ЕАД-София разполага с висококвалифициран медицински персонал, покриващ изискванията на медицински стандарт по хирургия и детска хирургия за болнична структура от III-то ниво на компетентност и позволяващ постигане на високо качество на оказваните здравни услуги.

  1. Хирургични намеси върху перитонеалните и ретроперитонеални коремни органи.
  2. Операции на урогениталния тракт.
  3. Пластично-възстановителни операции при различните видове хернии.
  4. Гнойно-септична хирургия в детската възраст.