Бърза помощ

Детска хирургия

Предистория

Началото на историята на Клиниката по детска хирургия при болницата „Н. И. Пирогов" е поставено през 1952 година, когато се разкрива първото в България отделение по дет¬ска спешна коремна хирургия, ръководено от д-р Димитър Панайотов, а след 1955 година от д-р Борис Рапонски. През 1964 година от ИСУЛ се прехвърля голяма група университетски специалисти начело с проф. Димитър Арнаудов, който оглавява първата в България многопрофилна клиника по детска хирургия. През 1968 година същата се реорганизира в първата в България Катедра и Секция по детска хирургия, която се ръководи последователно от проф. Димитър Арнаудов, проф. Иван Иванчев, проф. Ангел Боянов и проф. Огнян Бранков. След 2001 година университетските кадри преминават на щат към болницата “Пирогов”, а начело на Секцията застава проф. Мария Михова, след което през 2004 година се поема от проф. Бранков. Секцията се състои от Първа клиника с отделение по детска коремна хирургия и с приемно-диагностично отделение и триаж, Втора клиника с отделение по хирургия на новороденото и кърмачето, и отделение по детска гръдна хирургия, и Трета клиника по детска анестезиология и реанимация.

Сегашна структура

Актуалната структура на досегашната Секция става с решение на Директорския борд на болницата. Сега разпределението е следното:

  • Първа Клиника по детска хирургия с три отделения: отделение по неонатална хирургия и хирургия на вродените аномалии (за деца от 0 – 3 години), отделение по коремна хирургия (за деца от 4 до 18 години) и отделение по детска гръдна хирургия. Ръководител проф. Росен Дребов.
  • Клиника по детска анестезиология и реанимация.Ръководител проф.Надежда Гаврилова.
  • Приемен сектор (триаж, противошокова зала, приемен и консултативен кабинет), които остават на подчинение на Централна поликлиника, но функционално са свързани с Клиниката по детска хирургия.
  • Комплексното звено по детска хирургия се разполага в самостоянелна триетажна сграда на бул.Пенчо Славейков, стояща отдясно на големия корпус на болницата. Има капацитет от 65 легла, с възможност за разкриване на 24-часов стационар за наблюдение на граничещи педиатрични заболявания.

От своето създаване през 1964 година Клиниката е доказала своето водещо в България място по различни направления на детската хирургия: диагностично-лечебна, организационно-методична и консултативна дейност, научно-изследователска и внедрителска дейност, както и в обучението на студенти и специализанти. Хоноровани асистенти към Медицински факултет – София са д-р Ц. Георгиев, д-р К. Думанов, д-р П. Дойнова. В изпитните комисии на студентите по хирургия и на специалността по детска хирургия участвува проф.Р.Дребов.

Заедно с другите звена, разположени на територията на болницата – клиника по детска ортопедична травматология, клиника по детска урология, отделение по детска неврохирургия и отделение по детско изгаряне и пластика, както и отделение по детска токсикология, Университетската многопрофилна болница „Н.И.Пирогов” представлява уникален диагностично-лечебен център по проблемите на хирургичните заболявания и особено на тежкия комбиниран травматизъм в детската възраст.

Мисия на клиниката

Да осъществява денонощна консултативна, диагностична, лечебна и хирургична дейност на деца с различни хирургични и педиатрични оплаквания или заболявания. Да осъществява методична и консултативна дейност по отношение хирургични проблеми в други педиатрични и хирургични звена в София и България. Да развива научно-внедрителска и преподавателска дейност в областта на детската хирургия.

Основна цел на клиниката
  • Да достигне максимално ниво при осигуряването на адекватна и високо специализирана медицинска и хирургична помощ на децата от от 0 до 18 годишна възраст в сферата на спешната и планова детска хирургия и граничните специалности.
  • Да осигурява денонощна високоспециализирана и безотказна медицинска помощ на децата с хирургични заболявания. Да оказва високо специализирана консултантска дейност по линия на Републиканска консултативна помощ. Да провежда обучение на студенти, стажанти, специализанти и докторанти.
  • Да разработва програми за ефективно използване на специфичните материални, човешки и финансови ресурси на клиниката. Да развива и обучава кадри съобразно световните тенденции в науката и практиката.

Пред колектива на Клиниката по детска хирургия са поставени следните дългосрочни цели:

  • Да изпълнява националните, регионални и болнични здравни стратегии и планове. Да усъвършенства методите на диагностика и лечение, да подобрява показателите на ранните следоперативни усложнения, предоперативен престой и леталитет.
  • Да изгражда нов тип отношение между лечители, болни деца и родители като спазва правилата за добра медицинска практика и съблюдава високо ниво на медицинска етика и деонтология. Да пази достойнствата на малките пациени и техните родители, да създава нормална психологична и социална среда, близка до домашната.
Методична дейност

Клиниката по детска хирургия е база за обучение на студенти по медицина, както и национален център за следдипломна квалификация на детски хирурзи и общи хирурзи, детски анестезиолози, педиатри, специалисти по спешна медицина, общо-практикуващи семейни лекари. Водещите сътрудници на секцията оказват организационно-методична и диагностично-лечебна помощ в цялата страна при деца с хирургични заболявания. Те са също така и републикански консултанти. Главни национални консултанти са били последователно Д. Арнаудов, Ив. Иванчев, А. Боянов, М. Михова.

Лечебна дейност

Клиниката е утвърден Национален център по проблемите на детската хирургия и Център по комбинирана травма. В клиниката работят общо 27 лекари – 2 професора, един доцент, 6 асистенти и главни асистенти, както и 16 ординатора. Двамата професори имат по 5 специалности, както и Европейски сертификат по детска хирургия. Само пет лекари от младото попълнение нямат специалност по хирургия и детска хирургия. Водещи хирурзи по различните направления са проф.Р.Дребов, доц.Хр.Шивачев, д-р Ц.Георгиев, д-р С.Стоилов. В клиниката има на щат и трима педиатри, както и един клиничен психолог. Тук денонощно и безотказно се оказва специализирана и висококвалифицирана спешна, срочна и планова диагностична и лечебна дейност при деца на възраст от 0 до 18 години. Лекуват се всички деца с вродени и придобити хирургични заболявания на шията, гръдния кош, корема и гениталиите. Като републикански консултативен и лечебен център в Секцията се превеждат и всички най-тежко болни деца с такива заболявания от цялата страна. Приемат се и се лекуват по клинични пътеки на НЗОК всички деца от България които потърсят помош. В секцията ежегодно се преглеждат над 30 000 деца и се приемат над 10 000 деца с хирургични заболявания, Извършват се средногодишно към 3000 операции. Внедрени са редица съвременни диагностични и лечебни методи по собствени научни разработки или по световен опит, които са подобрили диагностиката и лечебните резултати. За пръв път в България е внедрена и се разработва мини-инвазивната хирургия при деца – видеоасистирана торакоскопска и лапароскопска хирургия. Извършват се сложни пластични операции от областта на вродената и придобита езофагеална, белодробна, чернодробна и интестиналната патология, колопроктологията, хирургичната онкология. Смъртността при детските хирургични заболявания е сведена до много ниски проценти, сравняващи се с най-добрите све¬товни постижения. Преживяемостта при новородени с вродени аномалии на храносмилателната система е увеличена значително през последните години.