Бърза помощ

Прегледи. Диагностика

Отделението е модерно обзаведено, разполага с високо технологично-оборудвана Ангиографска Лаборатория за реализиране на диагностични и лечебни интракоронарни интервенции. Отговаря на всички съвременни стандарти за високо качество на извършваните процедури, възможност за осъществяване на интракорона ехографска диагностика и функционална оценка на коронарните лезии.

Отделение Инвазивна кардиология Отделение Инвазивна кардиологияОтделение Инвазивна кардиология

Всичко това дава възможност за по-точна преценка и екзактност при стентиране на сигнификантни коронарни стенози. Отделението разполага с актуализирана база-данни, съхраняваща интрапроцедурните филми и протоколи на всички интервенирани до момента пациенти, което позволява бърза и лесна справка при необходимост както и сравнимост на инракоронарните лезии в прогрес.