Бърза помощ

Клинична и хирургична компетентност

В отделението се извършват ангиографските ивнервенции при периферни съдови лезии на пациенти с ХАНК, диабента макроангиопатия и посттравматични оклузии

Почти от създаването си Отделението по Инвазивна Кардиология е домакин и основен организатор на център третиращи проблемите с реканализация при Хронични Тотални Коронарни Оклузии. Тава е един проблем значим и много проучван в световен мащаб доказващ все по-убедително своето място като терапевтична стратегия гарантираща на пациента увеличена преживяемост и подобрено качество на живот.

Именно в ,,Пирогов” се проведоха едни от първите за страната интерактивни сесии с международно присъствие и с участието като лектор и оператор на един от световните пионерите в областта. Това начинание се превърна традиция за отделението и в силен стимул за практическо обучение за редица Български ивназивни кардиолози, носейки им неизменна полза в тяхната клинична практика на подобни интересни случай. Не на последно място тази практика отрежда на отделението лидерска позиция в новаторското и прогресивно мислене по този световен проблем.

Клиника по инвазивна кардиология Клиника по инвазивна кардиология

В отделението работят високо квалифицирани специалисти, утвърдили се на професионал- ното поприще не само у нас, но и в Европа.

Сформирани екипи си поделят отговорността за всекидневни 24 часови разположения, гарантиращи бърза и ефективна намеса, покриваща съвременните критерии за ранна реваскуларизация при пациенти с ОКС.