Бърза помощ

Клинична компетентност

Отделението разполага с екип от специалисти, с дългогодишна практика в областта на спешните състояния на вътрешните болести. Всички са с призната специалност по Вътрешни Болести, а петима от тях са с втора специалност – Ендокринология, Кардиология, Нефрология, Хематология, Пулмология.


Лекарите от Отделението по Вътрешни Болести участват активно във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Това включва изследването на пациентите, вземане на решение относно поведението и индикациите диагностика и лечение при всеки отделен случай, поддържане на високоспециализиран екип, способен да извърши необходимата диагностика и лечение при всеки пациент, както и да осигури адекватното му наблюдение в периода след напускане на болницата.