Бърза помощ

Отделение по вътрешни болести

Отделението по Спешни Вътрешни Болести е високо специализирано звено на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". В него се предоставя висококачествена, специализирана стационарна и диагностично-консултативна медицинска помощ в областта на Вътрешните Болести. Дейността му се основава на правилата за добра медицинска практика и националните стандарти за Вътрешни Болести, чрез прилагане на съвременни методи за диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика. Осигурен е 24-часов прием на болните.

В отделението се използват всички съвременни лечебно-диагностични методи (рентгенография, КАТ, ЯМР, измерване на костна плътност, съвременни имунологични параметри и др.) и се прилагат най-новите консервативни и инвазивни техники при лечение на всички заболявания на вътрешните органи и системи.

В болницата постъпват пациенти от цялата страна. Пациентите са равнопоставени по отношение на техните права, медицинско третиране и здравни грижи.


Предимства за пациента

Отделението по Спешни Вътрешни Болести е самостоятелна структурна единица и същевременно част от КЛИНИКАТА ПО СПЕШНИ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ. То работи в тясна колаборация с всички останали структурни звена на Болница Пирогов.

Отделението по Спешни Вътрешни Болести е изградено и функционира по утвърдени национални и международни стандарти. Според данни на СЗО се наблюдава трайна тенденция за застаряване на населението и увеличаване на процента на заболяванията на вътрешните органи и системи. Наблюдава се също и увеличаване на заболявания свързани с повишените изисквания поставени от динамичното развитие на съвременното общество. Поради тази причина екипът на Отделението се стреми да поддържа високо ниво на компетентност и професионализъм.


Контрол на качеството

Контролът на качеството е задължителен елемент в Клиниката/Отделението. Ежедневно се провежда обсъждане и планиране на предстоящите за деня диагностични и лечебни мероприятия и анализ на същите от предходния ден. Резултатите от лечението се анализират ежемесечно.