Бърза помощ

Прегледи, диагностика

Прегледи

В отделението по Гастроентерология се извършват ехографски прегледи с Доплерова ехография.


Диагностика

Съгласно изискванията на медицинския стандарт по Гастроентерология, отделението по Гастроентерология има осигурен достъп до:

  • Клинична лаборатория, с ІІІ – то ниво на компетентност, включително апаратура за кръвно- газов анализ, хемостазеология и други,
  • Микробиологична лаборатория на територията на болницата, КАТ, ЯМР , с осигурен 24-часов достъп, включително в условията на спешност,
  • Клиника по клинична патология с ІІІ то ниво на компетентност, Отделение по трансфузионна хематология и имунология.