Бърза помощ

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Членства в медицински асоциации

 • Световна асоциация по изгаряне (ISBI) – в нея членуват 7 лекари, като проф. д-р . О. Хаджийски е национален представител на страната.
 • Световна асоциация по пластична хирургия (IPRAS) - 8 лекари.
 • Световна асоциация по медицина на катастрофите (WADEM) – проф. д-р . О. Хаджийски.
 • Eвропейска асоциация по изгаряне (ЕBA) - 12лекари, проф. д-р .О. Хаджийски е национален представител на страната в организацията.
 • Eвропейска асоциация по пластична хирургия (ESPAS) - 9лекари.
 • Eвропейска асоциация по спешна медицина (EAEM)– проф. д-р .О. Хаджийски.
 • Eвропейска асоциация по изгаряния при деца (EACB) - двама лекари.
 • Средиземноморски клуб по изгаряне и медицина на катастрофите (MBCFD) - 14 лекари.
 • Балканска асоциация по пластична хирргия и изгаряне - 11 лекари (BAPRES).
 • Българска национална асоциация по пластична хирургия и изгаряне (БАПХИ) - 18 лекари.
 • Български лекарски съюз – 23 лекари
 • Българско хирургично дружество – 4 лекари
 • Българска асоциациа по интензивно лечение - 6 лекари

Учебна дейност

Годишно в Клиниката се обучават няколкостотин лица според насочеността на интересите им. Тук се провежда обучението на следните специалисти:

 • медицински сестри през семестъра и по време на държавния стаж;
 • курсисти по долекарска медицинска помощ от екипите на ЦСМП;
 • студенти медици от трети курс и стажант лекари;
 • лекари за придобиване на специалност по обща хирургия, спешна медицина, обща медицина, пластична хирургия;
 • лекари от екипи на ЦСМП за доболнично лечение;
 • индивидуално обучение по проблемите на изгарянията - реанимационни и хирургични, и пластична хирургия;
 • методисти по лечебна физкултура - полувисшисти;
 • висши кадри - лекари рехабилитатори и методисти по лечебна физкултура;
 • Клиниката е основен център за обучение на специалисти по пластична възстановителна и естетична хирургия. Тук е и мястото където се провеждат и изпитите по тази специалност за България.

Организационна помощ и методична дейност

 • Клиниката осъществява методическо ръководство по проблема на лечението на изгарянията в страната още от създаването си. След индивидуално обучение на лекари в нея се формират и първите самостоятелни звена за лечение на тази травма в страната. Такива са: клиниката в Пловдив и отделенията в Русе, Варна,Плевен.
 • Клиниката поддържа и професионални връзки с центъра по изгаряне в Триполи Либия. Над 100 лекари и медицински сестри са работили там, като екипите са били ръководени винаги ог хабилитирано лице от клиниката в София. Тези лекари са оказвали и методична помощ при съдзаването и разработването на този център.
 • Клиниката е отговорна за създаването и утвърждаването в страната на специална програма за оказване помощ на болни, получили изгаряния по време на масови катстрофи. Тази помощ е комплексна и включва участието на екипи от клиниката в доболничната помощ на мястото на авариите, в първата помощ в близките до мястото на авариите неспециализирани болници, по време на междуболничния транспорт и, разбира се, в приемането и лечението на пострадалите в специализирания център по изгаряне.
 • Клиниката има активно участие в разработването на редица профилактични програми за предпазване от термични наранявания и за оказване на първа помощ. Такива комплексни програми за деца от детските градини и за тези от началната училищна възраст са издадени като две монографии. Постоянно е обучението по националните медии и във всекидневниците за предпазване от изгаряния и за пропагандиране на правилното поведение при инциденти и термични поражения.