Бърза помощ

ПРЕДИМСТВА НА КЛИНИКАТА

Клиниката по пластична хирургия и изгаряния и работата в нея са изградени на основата на разработените от Световната и Европейската Асоциация по изгаряния и на Световната и Европейската Асоциация по пластична хирургия стандарти. Последните представляват професионалното виждане за изискванията и организацията на работа в пластичната хирургия във всичките и разновидности и е плод на съвместната работа на голям брой световни и европейски пластични хирурзи.

В България специалността "Пластично възстановителна и естетична хирургия" е самостоятелна профилна специалност. Специалността по Пластично взстановителна и естетична хирургия, се присъжда след пет годишен стаж по специалността, по специална програма, взети колоквиуми и успешно издържан изпит пред комисия от специалисти по специалността определин със заповед на министъра на здравеопазването.

Клиниката е така структурирана и оборудвана за да може да поема лечението както на отделен болен така и на пострадали по време на групови и масови аварии. В нея се лекуват свежи изгарния, последствия от изгарния, рани от всякакво естество, дорокачазтвени и злокачествени кожни образования, съдови аномалиил по повърхността на тялото. Извършват се различни реконструктивни операции при вродени и придобити аномалии. В клиниката се извършва и всички естетични оперативни процедури.

Клиниката разполага с 60 легла.


Структура:

Приемноконсултативен кабинет

Изгаряния и пластична хирургия Кабинетът разполага с 2 превързочни зали и 1 противошокова зала, оборудвани за приемане на тежко болни. Годишно през кабинетът преминават около 12 000 болни от цялата страна (35% от тях деца), като една трета от тях са първични. Тук се извършват и около 450-500 амбулаторни операции.

Приемането и обслужването се извършва безотказно през цялото денонощие и през всички дни на седмицата. Един път седмично завеждащите клиники извършват консултативни прегледи на стационарно лекувани болни или други нуждаещи се от специализирано лечение, като годишно тези прегледи са около 900.

Приемното отделение се използва и като триажна площадка при приемане на масово пострадали с изгаряния.

Отделения по изгаряния

Изгаряния и пластична хирургия Двете отделения - за деца / 20 легла / и за възрастни / 30 легла/ , са разположени на отделни етажи. Във всяко отделение се лекуват средно по 500-600 болни годишно, като 2/3 от тях са с изгаряния или с последици от изгаряния. Останалата част са пациенти с мекотъканни дефекти с друга етиология, атонични и диабетични рани. Немалък е делът на пациентите, постъпващи за естетични операции

Двете отделения разполагат с отделни септични операционни зали с общо пет операционни маси и отделни екипи, като годишно се извършват около 9000 превръзки в отделението за възрастни и 5000 - в отделението за деца. Около 4500 от тези превръзки се извършват с обща анестезия, като всяка от тях продължава 30-45 минути.

Отделение по анестезиология и интензивно лечение с операционен блок

Реанимационен сектор

Разполага с 10 легла - по пет за деца и възрастни болни. Секторът има две звена - за деца и за възрастни, и е разположен на два етажа. В него работят анестезиолози реаниматори и пластичните хирурзи от двете клиники. Годишно тук преминават по около 150-180 болни (една трета от тях деца), като основната част са с тежки изгаряния. Двата сектора разполагат със собствени септични отерационни зали, където работят отделни екипи. Над 95% от превръзките в тези зали са с обща анестезия и в условията на хидротерапия, като всяка превръзка продължава над 45 минути.

Клиника по изгаряния и пластична хирургия Клиника по изгаряния и пластична хирургия Клиника по изгаряния и пластична хирургия

Операционен сектор

Изгаряния и пластична хирургия В четирите асептични операционни зали се извършват годишно над 1200 операции от домена на пластичната хирургия. Оперираните пациенти са на възраст от новородени до над 99 години и имат изгаряния от 0,1 до 100 процента, като операциите са извършени по всички области на тялото. Повече от една анестезия са получили над една трета от оперираните. Смяната на позицията на пациентите по време на операция, както и големите кръвозагуби за кратко време при различните интервенции (половината от оперираните болни са получили интраоперативни кръвопреливания) изискват голям опит и възможност за бързи реакции от профилираните анестезиологични и хирургични екипи по време на операциите.

Клинична микробиология

Спецификата на работата и огромният брой изследвания са наложили този сектор да бъде базиран в клиниката и в него да работи микробиолог с насоченост към бактериологията на термичната травма. Годишно в тази лаборатория се извършват 11 000 изследвания (на раневи ексудати, хемокултури, антибиограми, урини и др.).

В Секцията се лекуват и пострадали с измръзвания и общи охлаждания. Техният брой годишно е около 25 с общи охлаждания и 20 - с измръзвания.

Други заболявания и травми, лекувани в клиниката, са кожни лезии с различна етиология - рани след механични травми (деколмани и скалпове), атонични рани с различна етиология, както и такива след метаболитни нарушения (диабет), невуси и други кожни тумори, лимфедеми на крайници, козметични и естетични дефекти. Техният обем съставлява около 20-25% от обема на работата в клиниката. С изключение на някои лицево-челюстни увреди (разцепени устни и небца), както и на някои урологични дефекти (хипоспадии), в клиниката се обхваща целият обем пластични и естетични операции.

Контролът на качеството е задължителен елемент в клиниката . Смъртността в клиниката е сведен до под световните статистики за нея. За възрастите болни с изгаряния въпреки ,че се лекуват такива с изгаряния над 60-70% и доста усложнения е под 10%. За децата този процент е 0,5-до1.