Бърза помощ

Начало / Трудова медицина

Служба по трудова медицина (СТМ) "Н.И.Пирогов" ЕООД

Службата по трудова медицина /СТМ/ „Н.И.Пирогов” ЕООД е създадена съгл. Чл.2 ал.3 на Наредба №3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина – ДВ бр.14/12.02.2012 г. към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД и съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд/ЗЗБУТ/. В болницата работят около 2200 служители, които са изложени на специфични рискове в зависимост от работната среда в съответните клиники.

Паралелно СТМ обслужва по договори фирми с разнообразна дейност.

СТМ „Н.И.Пирогов” извършва методично-консуртативна помощ и непосредствена практическа дейност в областта на Закона за ЗБУТ с основна цел – опазване на здравето и повишаване работоспособността на работещите в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.

СТМ „Н.И.Пирогов” осъществява следните дейности:

 • Оценяване на рисковете за здравето свързани с работната среда и трудовия процес;
 • Разработва препоръки и правила за безопасна работа по ЗЗБУТ;
 • Провежда обучение на длъжносттни лица, членове на КУТ и др. Базирана в болница „Пирогов” има възможност да организира високо професионално обучение по оказване на първа /долекарска/ помощ при трудови злополуки в рамките на Програмата за обучение по Наредба №РД07-2/16.12.2009 г.;
 • Организира профилактични медицински прегледи на работещите;
 • Анализира и оценява здравното състояние на работещите въз основа на профилактичните прегледи и болничните листове за ВН;
 • Предоставя експертна помощ в решаване на въпроси за работоспособност и трудоустрояване на служителите;
 • Службата има договорирано сътрудничество с Акредитиран орган от вида С за контрол на факторите на работната среда.

СТМ „Н.И.Пирогов” има следния състав:

 1. Д-р Матей Матеев – Управител
 2. Доц. д-р Вера Петкова – Ръководител СТМ
 3. Инж. Красимира Димитрова – експерт БЗР
 4. Мими Милова – технически сътрудник